Wysoka jakość pracy Przedszkola Integracyjnego Bajkowa Kraina

Przedszkole Integracyjne „Bajkowa Kraina” działa od 8 kwietnia 2013 r. na terenie Gminy Chełmiec. Organem prowadzącym przedszkole jest Stowarzyszenie LGD „KORONA SĄDECKA”. Przedszkole wypełnia swoje obowiązki w ramach projektu pn. „Utworzenie Przedszkola Integracyjnego Bajkowa Kraina w Biczycach Dolnych”, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały, w tym dwa oddziały integracyjne. W warunkach bezpiecznych i przyjaznych wspólnie bawi się i uczy 83 dzieci. Bardzo dobre warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola pozwalają na pełną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.Przedszkole Integracyjne „Bajkowa Kraina” zostało poddane badaniu, tzw. ewaluacji problemowej zewnętrznej przeprowadzonej przez zespół wizytatorów w dniach 29.01.2015 – 10.02.2015r. Celem ewaluacji było zebranie danych na temat funkcjonowania przedszkola, analizowanie tychże informacji oraz ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu MEN z dnia 07.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Przedszkole Integracyjne „Bajkowa Kraina” zostało z ewaluowane w następujących obszarach:1.Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 2.Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.3.Dzieci są aktywne.4.Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. W każdym z tych obszarów przedszkole otrzymało poziom B oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę oświatową.W wyniku przeprowadzonych badań wysunięto następujące wnioski:1. Zorganizowana w przedszkolu przestrzeń sprzyja różnym formom aktywności dzieci, a liczne i różnorodne zajęcia dodatkowe i specjalistyczne zaspokajają ich potrzeby edukacyjne i uwzględniają możliwości psychofizyczne.2. Przedszkolaki rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia w ramach atrakcyjnych warsztatów tematycznych, organizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyższymi uczelniami i osobami ze środowiska lokalnego.3. Wdrażane w przedszkolu nowatorskie rozwiązania znacznie wykraczają poza treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wpływają na wszechstronny rozwój dzieci.4. Nauczyciele stwarzają dzieciom warunki do inicjowania twórczych działań, samodzielnego organizowania zabaw swobodnych i realizowania własnych pomysłów na zajęciach oraz włączają je w realizowane przedsięwzięcia na rzecz środowiska lokalnego.5. Wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej i mają wpływ na jakościowy rozwój przedszkola.6. Dyrektor sprawnie i skutecznie zarządza przedszkolem, zapewnia odpowiednie warunki do pracy indywidualnej i zespołowej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także umiejętnie angażuje pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz rodziców w proces podejmowania decyzji. Na uwagę zasługują następujące atuty przedszkola:Nauczyciele w swojej pracy wykorzystują zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie: zachowania właściwych proporcji zagospodarowania czasu, prowadzenia obserwacji pedagogicznych i diagnozy przedszkolnej, wprowadzania elementów edukacji zdrowotnej, współpracy z rodzicami oraz poznania podstawy programowej pierwszego etapu edukacji szkolnej.Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone, a wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu, a także podnoszą jego efektywność.Aranżacja przestrzeni w przedszkolu, stosowanie różnorodnych metod i form pracy, adekwatnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych dzieci, a także wdrażanie nowatorskich rozwiązań sprzyja rozwojowi wychowanków. Przedszkolaki mogą rozwijać indywidualne zdolności i predyspozycje plastyczne, taneczne, sportowe i językowe. Organizowane są także zajęcia logopedyczne, korekcyjne i integracyjne.W przedszkolu nauczyciele mają zapewnione warunki do korzystania z zasobów przydatnych dla ich rozwoju zawodowego oraz możliwość indywidualnej i zespołowej pracy, a także przygotowywania się do zajęć.Dyrektor dba o profesjonalną komunikację oraz motywuje nauczycieli do efektywnej pracy. Kreatywne zarządzanie przedszkolem sprzyja uczestniczeniu rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w procesie podejmowania decyzji, a także zachęca do włączania się w realizację różnorodnych przedsięwzięć. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym obrazem naszej placówki w oparciu o powstały profesjonalny raport ewaluacyjny.

Nauczyciele w swojej pracy wykorzystują zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie: zachowania właściwych proporcji zagospodarowania czasu, prowadzenia obserwacji pedagogicznych i diagnozy przedszkolnej, wprowadzania elementów edukacji zdrowotnej, współpracy z rodzicami oraz poznania podstawy programowej pierwszego etapu edukacji szkolnej.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone, a wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu, a także podnoszą jego efektywność.

Aranżacja przestrzeni w przedszkolu, stosowanie różnorodnych metod i form pracy, adekwatnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych dzieci, a także wdrażanie nowatorskich rozwiązań sprzyja rozwojowi wychowanków. Przedszkolaki mogą rozwijać indywidualne zdolności i predyspozycje plastyczne, taneczne, sportowe i językowe. Organizowane są także zajęcia logopedyczne, korekcyjne i integracyjne.

W przedszkolu nauczyciele mają zapewnione warunki do korzystania z zasobów przydatnych dla ich rozwoju zawodowego oraz możliwość indywidualnej i zespołowej pracy, a także przygotowywania się do zajęć.

Dyrektor dba o profesjonalną komunikację oraz motywuje nauczycieli do efektywnej pracy. Kreatywne zarządzanie przedszkolem sprzyja uczestniczeniu rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w procesie podejmowania decyzji, a także zachęca do włączania się w realizację różnorodnych przedsięwzięć.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?