O nas

K A D E N C J A 2017 – 2020

Zarząd MS LGD

Lp

Imię Nazwisko

Stanowisko

e-mail

1
Barbara Nowakowska – Mossór Prezes Zarządu b.mossor@nadbialaprzemsza.org.pl
2
Wioletta Derymacka Wiceprezes Zarządu wiola_ns@o2.pl
3
Marek Lenczowski Członek Zarządu biuro@turystycznapodkowa.pl

Komisja Rewizyjna

Lp

Imię Nazwisko

Stanowisko

e-mail

1
Adam Flaga Przewodniczący KR flagaa@tlen.pl
2
Wiesław Malarczyk Członek KR wienio@allbud.pl
3
Barbara Kawa Członek KR basia@kononakrakowa.pl

K A D E N C J A 2016 – 2017

Zarząd MS LGD

Lp

Imię Nazwisko

Stanowisko

e-mail

1
Barbara Nowakowska – Mossór Prezes Zarządu b.mossor@nadbialaprzemsza.org.pl
2
Wioletta Derymacka Wiceprezes Zarządu wiola_ns@o2.pl
3
Dorota Buczek Członek Zarządu integracja@skala.pl
4
Jan Kajdas Członek Zarządu jankaj@wp.pl
5
Julian Kowalczyk Członek Zarządu lgd.spisz@gmail.com

Komisja Rewizyjna

Lp

Imię Nazwisko

Stanowisko

e-mail

1
Maciej Szostak Przewodniczący KR m.szostak@podhalanska.pl
2
Adam Flaga Członek KR flagaa@tlen.pl
3
Wiesław Malarczyk Członek KR wienio@allbud.pl

Cele i działania

Celem Związku jest działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców, wspieranie i upowszechnianie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi oraz aktywizowanie społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Głównymi działaniami Małopolskiej Sieci LGD są:

 1. utworzenie trwałej, regionalnej platformy organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, włączonej w sieć kontaktów na poziomie europejskim;
 2. budowanie partnerstwa pomiędzy członkami Związku, w celu wspólnego, aktywnego uczestniczenia w kreowaniu polityki państwa oraz Unii Europejskiej wobec wsi i terenów wiejskich;
 3. współdziałanie na rzecz przygotowania polskiej wsi i jej mieszkańców do jak najskuteczniejszego funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej;
 4. propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem zarówno interesów gospodarczych mieszkańców, jak i wymogów ochrony dziedzictwa oraz krajobrazu kulturowego i przyrodniczego wsi;
 5. propagowanie podejścia do rozwoju obszarów wiejskich opartego na zasadach stosowanych w programach wsparcia strukturalnego Unii Europejskiej typu „LEADER”;
 6. opracowanie zasad współdziałania i form integracji środowisk wiejskich;
 7. inicjowanie współdziałania na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, społecznego ekonomicznego obszarów wiejskich, w tym realizację wspólnych projektów przez kilka Lokalnych Grup Działania wraz z innymi partnerami;
 8. opiniowanie aktów prawnych i podejmowanie inicjatyw legislacyjnych zmierzających do stanowienia prawa sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich;
 9. prezentowanie wobec społeczeństwa, władz i organów samorządowych oraz państwowych, a także innych organizacji i instytucji wspólnych poglądów
  i opinii dotyczących społeczno – gospodarczych warunków życia na wsi;
 10. występowanie do organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji z wnioskami dotyczącymi potrzeb mieszkańców wsi;
 11. organizowanie działań dotyczących wspierania inicjatyw podejmowanych przez środowiska wiejskie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
 12. organizowanie działań o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym konferencji, zjazdów, seminariów i konkursów;
 13. reprezentowanie członków wobec organów i instytucji centralnych i na forum międzynarodowym;
 14. współdziałanie z organami samorządowymi oraz państwowymi i innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami zaplecza naukowo-badawczego i dydaktycznego, szczególnie z Zarządem Województwa Małopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego;
 15. prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej w zakresie publikacji specjalistycznych, propagowania doświadczeń i opinii stowarzyszonych organizacji, opracowań własnych i innych;
 16. propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie wiedzy samorządowej i obywatelskiej środowisk wiejskich, w szczególności w kontekście procesu integracji europejskiej;
 17. formułowanie zaleceń wobec członków Związku, istotnych z punktu widzenia realizacji celów statutowych;
 18. inicjowanie i podejmowanie czynności zapewniających stałe doskonalenie stowarzyszonych organizacji;
 19. udzielanie wyróżnień za zasługi dla rozwoju obszarów wiejskich, wnioskowanie o nadanie wyróżnień przez uprawnione organy.

Związek nie prowadzi działalności gospodarczej. Przy realizacji celów Związek opiera się na pracy społecznej członków oraz może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Statut MS LGD
Statut Małopolskiej Sieci LGD

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Związek stowarzyszeń o nazwie „Małopolska Sieć LGD”, zwany w dalszej części statutu „Związkiem”, jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem stowarzyszeń – Lokalnych Grup Działania w województwie małopolskim oraz innych osób prawnych. Związek może posługiwać się również nazwą w języku angielskim „The Malopolska Network of LAGs”.

2. Związek jest organizacją pozarządową niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, realizującą swoje cele w granicach prawa.

3. Nazwa, symbol i skrót nazwy Związku korzystają z ochrony prawnej.

4. Czas trwania Związku jest nieograniczony.

5. Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.855, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

6. Związek posiada osobowość prawną.

§ 2
1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów Związek może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Związku jest Murzasichle.

3. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji zrzeszających stowarzyszenia o podobnych celach i założeniach.

§ 3

Celem Związku jest działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców, wspieranie i upowszechnianie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi oraz aktywizowanie społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Cele, o których mowa w ust.1, obejmują wykonywanie zadań w zakresie:

1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, budowania partnerstw,

2. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

3. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,

4. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

5. ochrony środowiska, ekologii i ochrony przyrody oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

7. inicjatyw służących poszerzaniu płaszczyzn dialogu społecznego i komunikowania się społeczności lokalnej z innymi podmiotami w kraju i za granicą

8. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

9. rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej,

10. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom zamieszkałym na obszarach wiejskich, będącym w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

11. działalności charytatywnej,

12. ochrony i promocji zdrowia,

13. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

14. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

15. pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,

16. upowszechniania i ochrony praw konsumentów,

17. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

18. promocji i organizacji wolontariatu,

19. rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki,

20. rozwoju ekonomii społecznej,

21. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo Lokalne Grupy Działania i organizacje pozarządowe oraz innych partnerów LGD w zakresie zgodnym z celami Małopolskiej Sieci LGD.

§ 4

Związek realizuje swoje cele przez:

1. utworzenie trwałej, regionalnej platformy organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, włączonej w sieć kontaktów na poziomie europejskim; budowanie partnerstwa pomiędzy członkami Związku, w celu wspólnego, aktywnego uczestniczenia w kreowaniu polityki państwa oraz Unii Europejskiej wobec wsi i terenów wiejskich;
2. współdziałanie na rzecz przygotowania polskiej wsi i jej mieszkańców do jak najskuteczniejszego funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej;
3. propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem zarówno interesów gospodarczych mieszkańców, jak i wymogów ochrony dziedzictwa oraz krajobrazu kulturowego i przyrodniczego wsi;
4. propagowanie podejścia do rozwoju obszarów wiejskich opartego na zasadach stosowanych w programach wsparcia strukturalnego Unii Europejskiej typu „LEADER”;
5. opracowanie zasad współdziałania i form integracji środowisk wiejskich;
inicjowanie współdziałania na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, społecznego
i ekonomicznego obszarów wiejskich, w tym realizację wspólnych projektów przez kilka Lokalnych Grup Działania wraz z innymi partnerami;
6. opiniowanie aktów prawnych i podejmowanie inicjatyw legislacyjnych zmierzających do stanowienia prawa sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich;
7. prezentowanie wobec społeczeństwa, władz i organów samorządowych oraz państwowych, a także innych organizacji i instytucji wspólnych poglądów i opinii dotyczących społeczno – gospodarczych warunków życia na wsi;
8. występowanie do organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji z wnioskami dotyczącymi potrzeb mieszkańców wsi;
9. organizowanie działań dotyczących wspierania inicjatyw podejmowanych przez środowiska wiejskie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
10. organizowanie działań o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym konferencji, zjazdów, seminariów i konkursów; reprezentowanie członków wobec organów i instytucji centralnych i na forum międzynarodowym;
11. współdziałanie z organami samorządowymi oraz państwowymi i innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami zaplecza naukowo-badawczego i dydaktycznego, szczególnie z Zarządem Województwa Małopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego;
12. prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej w zakresie publikacji specjalistycznych,
13. propagowanie doświadczeń i opinii stowarzyszonych organizacji, opracowań własnych i innych;
14. propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie wiedzy samorządowej i obywatelskiej środowisk wiejskich, w szczególności w kontekście procesu integracji europejskiej;
15. formułowanie zaleceń wobec członków Związku, istotnych z punktu widzenia realizacji celów statutowych; inicjowanie i podejmowanie czynności zapewniających stałe doskonalenie stowarzyszonych organizacji;
16. udzielanie wyróżnień za zasługi dla rozwoju obszarów wiejskich, wnioskowanie o nadanie wyróżnień przez uprawnione organy.

§ 5

1. Związek nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Przy realizacji celów Związek opiera się na pracy społecznej członków oraz może zatrudniać 3 pracowników do prowadzenia swych spraw.
3. Związek może korzystać dla realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w ustawie, ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.

Rozdział II
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6

Członkowie Związku dzielą się na:

1. członków zwyczajnych;

2. członków wspierających;

3. członków honorowych.

§ 7

Członkiem zwyczajnym może zostać stowarzyszenie oraz inna osoba prawna nie mająca celów zarobkowych, która złożyła pisemną deklarację przystąpienia do Związku, podpisaną przez członków organu uprawnionego do jej reprezentowania, oraz dołączyła do deklaracji swój statut.

§ 8

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna oraz osoba prawna, w tym osoba prawna mająca cele zarobkowe, która akceptuje statut Związku i jego zasady programowe, oraz która złożyła pisemną deklarację o udzielaniu Związkowi pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej, podpisaną przez członków organu uprawnionego do jej reprezentowania.

§ 9

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna oraz osoba prawna, która w sposób szczególny zasłużyła się dla Związku lub realizowanych przez niego celów.

2. Nadanie członkostwa honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania za zgodą osoby, której członkostwo honorowe ma być nadane.

§ 10

Członkostwo Związku uzyskuje się przez przyjęcie kandydatury w drodze uchwały podjętej większością kwalifikowaną głosów przez Zarząd. Zapis ten dotyczy zarówno członków zwyczajnych jak i wspierających. Do czasu powołania Zarządu nowych członków przyjmuje Komitet Założycielski.

§ 11

1. Członek zwyczajny ma obowiązek:

o wnoszenia inicjatywy i czynnego udziału w realizacji celów Związku;
o przestrzegania postanowień statutu Związku oraz realizacji jego celów, uchwał i decyzji władz Związku;
o uczestniczenia w między stowarzyszeniowych formach współpracy w ramach Związku;
o regularnego opłacania składek członkowskich;
o dbania o dobre imię Związku oraz wzrost jego roli i znaczenia.

2. Członek zwyczajny ma prawo do:

o udziału, poprzez swoich przedstawicieli, we władzach Związku oraz w organach kolegialnych powoływanych przez te władze;
o inspirowania działań Związku i korzystania z doświadczeń organizacji w nim zrzeszonych;
o korzystania z pomocy Związku w zakresie realizacji własnych celów statutowych;
o wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i form działania Związku;
o zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych do władz Związku;
o korzystania z poradnictwa prawnego prowadzonego przez Związek;
o przedstawiania swych opinii i wniosków władzom Związku w okresie między ich posiedzeniami oraz otrzymywania stosownych odpowiedzi.

§ 12

1. Członek wspierający ma obowiązek:

o brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Związku;
o przestrzegania statutu Związku oraz uchwał jego władz;
o wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej dla Związku;
o dbania o dobre imię Związku oraz wzrost jego roli i znaczenia.

2. Członek wspierający ma prawo:

o uczestniczenia w zebraniach oraz innych imprezach i działaniach wynikających z realizacji celów Związku;
o korzystania z pomocy Związku według zasad określonych każdorazowo w uchwale o przyjęciu członka;
o zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Związku;
o udziału w Walnym Zebraniu z głosem doradczym;
o inspirowania działań Związku i korzystania z doświadczeń zrzeszonych w nim organizacji.

§ 13

1. Członek honorowy Związku ma prawo:

o uczestniczenia w zebraniach oraz innych imprezach i działaniach wynikających z realizacji celów Związku;
o zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Związku;
o udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

2. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.

§ 14
1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:

1. wystąpienia członka ze Związku, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi;

2. wykluczenia przez Walne Zebranie za:

 działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami władz Związku,

 niewywiązywanie się przez członka z jego obowiązków określonych w niniejszym statucie,

 zaleganie z zapłatą składki członkowskiej przez trzy okresy, których długość określa Walne Zgromadzenie;

3. skreślenia członka przez Zarząd wskutek likwidacji lub upadłości członka.
2. Od uchwał w przedmiocie wykluczenia i skreślenia członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków (Delegatów). Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział III
Organizacja i władze Związku

§ 15
1. Władzami Związku są:

1. Walne Zebranie;

2. Zarząd;

3. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz Związku trwa cztery lata.

§ 16
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Związku.

2. W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym przedstawiciele członków zwyczajnych, upoważnieni przez ich odpowiednie organy.

3. W Walnym Zebraniu każdy członek zwyczajny jest reprezentowany przez jedną osobę.

4. Walne Zebranie może być:

1. zwyczajne;

2. nadzwyczajne.
5. Zwyczajne Walne Zebrania odbywają się nie rzadziej niż raz w roku i są zwoływane przez Zarząd, który zawiadamia na piśmie każdego członka Związku o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania, co najmniej na 10 dni przed jego terminem faxem, pocztą lub mailem.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie obowiązany jest zwołać Zarząd, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 5 członków Związku lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od złożenia wniosku i powiadomić o nim członków Związku co najmniej 3 dni przed jego terminem.

7. Na początku Walnego Zebrania wybierany jest Przewodniczący, który kieruje obradami Walnego Zebrania.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. uchwalanie statutu Związku oraz jego zmian;

2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

3. rozpatrywanie odwołań dotyczących spraw członkostwa;

4. ustalanie kierunków i programów działania Związku;

5. określanie stanowiska i publikowanie opinii lub uchwał w sprawach istotnych dla środowisk wiejskich o zasięgu i tematyce ogólnokrajowej lub regionalnej;

6. podejmowanie uchwał w sprawie organizowania działań między stowarzyszeniowych, w tym dotyczących zwoływania krajowych konferencji środowisk wiejskich;

7. uchwalanie wysokości składek członków Związku; Walne Zgromadzenie może zdecydować o różnej wysokości składek dla różnego typu organizacji członkowskich;

8. uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i innych regulaminów związanych z działalnością statutową;

9. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Związku, przedstawionych przez Zarząd, oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej, jak również udzielanie absolutorium Zarządowi;

10. nadawanie honorowego członkostwa Związku;

11. podejmowanie uchwał w innych sprawach istotnych dla Związku, nie uregulowanych niniejszym statutem.

§ 18

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby uczestników Walnego Zebrania uprawnionych do głosowania;

2. w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut po pierwszym terminie – zwykłą większością głosów bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania

2. Uchwały dotyczące:

o zmiany statutu

o rozwiązania Związku

o odwołania władz Związku zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uczestników Walnego Zebrania.

Każdy uczestnik Walnego Zebrania ma jeden głos.

§ 19

1. Zarząd składa się z 3-5 osób reprezentujących organizacje członkowskie Małopolskiej Sieci LGD – wybranych przez Walne Zebranie spośród przedstawicieli członków zwyczajnych.
2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes i Wiceprezes oraz Członkowie Zarządu.
3. Zarząd konstytuuje się oraz wybiera Prezesa i Wiceprezesa spośród swoich członków na pierwszym po wyborach zebraniu.
4. Zarząd jest organem wykonawczym Związku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie całokształtem bieżącej działalności Związku, w tym jego działalnością organizacyjną, gospodarczą i finansową;

2. przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających;

3. zwoływanie Walnych Zgromadzeń;

4. reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

5. realizowanie uchwał Walnego Zebrania;

6. powoływanie zespołów do opracowania analiz i ekspertyz lub innych zadań;

7. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków jednostek organizacyjnych Związku;

8. przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu oraz podawanie do publicznej wiadomości sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Związku;

9. powoływanie zespołów specjalistycznych do wykonywania określonych
zadań i koordynowanie ich prac.
6. Zarząd współdziała z organami członków Związku w celu pełnej realizacji celów i zadań Związku.

7. Zarząd może odbywać wyjazdowe posiedzenia, w szczególności w siedzibach członków Związku. Posiedzenia takie odbywają się we współdziałaniu zarządami członków.
8. Na wyjazdowych posiedzeniach Zarządu obradom przewodniczą wspólnie Prezes Zarządu Związku oraz osoba kierująca odpowiednią organizacją członkowską.
9. Zarząd powołuje Biuro Związku i nadzoruje jego działalność.
10. Zarząd poprzedniej kadencji działa do chwili ukonstytuowania się nowego Zarządu.
11. W przypadku, kiedy konieczne jest uzupełnienie składu Zarządu, w jego skład automatycznie wchodzi osoba, która była pierwszą osobą spośród kandydatów, którzy nie zostali wybrani na członków Zarządu podczas odpowiedniego Walnego Zgromadzenia.
12. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu, przy czym każdemu członkowi Zarządu przysługuje 1 głos, a w przypadku równowagi decyduje głos Prezesa.
13. W przypadkach kiedy zebranie się Zarządu jest utrudnione, dopuszczalne jest podejmowanie decyzji na piśmie, w formie obiegowej. W takim przypadku dla ważności decyzji wymagane jest, aby opowiedziało się za nią co najmniej 2/3 członków Zarządu.

§ 20

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie spośród kandydatów zgłoszonych przez członków. Każdy z członków może zgłosić tylko jednego kandydata.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
– być członkami Zarządu Związku, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
– być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.

4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i jego Zastępcę.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji.

6. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. sprawowanie kontroli nad całokształtem działalności Zarządu pod względem prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania;

2. Przedstawianie Walnemu Zebraniu oceny działalności Związku i zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi;

3. opiniowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu z działalności Związku;

4. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku stwierdzenia jaskrawych naruszeń statutu Związku przez Zarząd.
7. Komisja Rewizyjna może:

1. żądać wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności Związku i jego organów;

2. uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

8. W przypadku, kiedy konieczne jest uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej, w jego skład automatycznie wchodzi osoba, która była pierwszą osobą spośród kandydatów, którzy nie zostali wybrani na członków Komisji podczas odpowiedniego Walnego Zgromadzenia.

§ 21

1. W ramach struktury organizacyjnej Związku mogą być powołane zespoły specjalistyczne.

2. Zespoły specjalistyczne powoływane są przez Zarząd w miarę potrzeb.

3. Poszczególnymi zespołami kierują osoby wybrane przez Zarząd. Mogą one powoływać do składu zespołów osoby nie będące przedstawicielami członków Związku. Powołanie to wymaga zatwierdzenia przez Zarząd.

§ 22

1. Biuro Związku zapewnia właściwą obsługę merytoryczną i techniczną prac Walnego Zebrania i Zarządu.

2. Pracami biura kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba.

Rozdział IV
Fundusze i majątek Związku

§ 23

1. Majątek Związku powstaje z:

1. wpływów ze składek członków,

2. dotacji, subwencji, darowizn, spadków,

3. wpływów z działalności statutowej.

2. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Dla realizacji celów statutowych Związek może zawierać umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz porozumienia z osobami wykonującymi świadczenia wolontariackie (porozumienia wolontariackie).

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes Zarządu lub Wiceprezes.

4. Związek nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jego członków, członków organów Związku lub jego pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

5. Związek nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

6. Związek nie może wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów Związku lub jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

7. Związek nie może kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Związku, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział V
Zmiany statutu i rozwiązanie Związku

§ 24

Uchwały w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Walne Zebranie zgodnie z § 18 ust.2.

§ 25
1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku, Walne Zebranie określa sposób przeprowadzania likwidacji Związku oraz przeznaczenie majątku Związku pozostałego po likwidacji, z tym, że majątek ten powinien być przeznaczony na cele zbieżne z celami Związku.

2. Dla przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Walne Zebranie powołuje komisję likwidacyjną.

3. Sprawy zmian statutu lub rozwiązania Związku muszą być umieszczone w porządku Walnego Zebrania, doręczonym członkom Walnego Zebrania na 14 dni przed terminem posiedzenia z podaniem treści proponowanych zmian statutu lub przyczyn rozwiązania Związku.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?