„Konserwator Bis” – Nabór na płatny staż zawodowy!

GODZINY OTWARCIA
BIURA LGD:
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
7:15 – 15:30"Konserwator Bis" - Nabór na płatny staż zawodowy!3 lutego rozpoczęła się rekrutacja uczestników staży zawodowych na rok 2015 w projekcie „KONSERWATOR Bis” – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”. Rekrutacja uczestników trwa do 13 lutego 2015 r., do godz. 16.00. W ramach projektu Samorządowa Instytucja Kultury Gminy Zielonki – Biblioteka Publiczna w Zielonkach poszukuje pracownika na stanowisko: Opiekun ekspozycji Izby Regionalnej – 1 os.
Komplet dokumentów aplikacyjnych można pobrać ze strony www.wup-krakow.pl


Nabór stażystów:

1. Formularz zgłoszeniowy należy podpisać, spiąć spinaczem i dostarczyć do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy i złożyć na Dzienniku Podawczym (osobiście bądź za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej) w zaklejonej kopercie (w przypadku wysyłania pocztą). W przypadku osobistego składania wniosku powinien on być umieszczony w przeźroczystej koszulce.
2. Wypełnione formularze należy składać na dzienniku podawczym (parter) Wojewódzkiego Urzędu Pracy Pl. Na Stawach 1 w Krakowie, w terminie do 13 lutego 2015 r. do godz. 16.00. W przypadku wysłania formularza pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu decyduje data wpływu do WUP.

Cel projektu
Projekt „KONSERWATOR BIS – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia” (nazywany w dalszej części regulaminu Projektem) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1. „Wsparcie dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, zwanego dalej Beneficjentem.
Głównym celem Projektu jest pomoc osobom, którym przez dłuższy czas nie udało się znaleźć zatrudnienia oraz osobom nie posiadającym wystarczająco atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych bądź też doświadczenia zawodowego. Będzie on zrealizowany poprzez cele szczegółowe:
1. nabycie nowych bądź utrwalenie uzyskanych w projekcie kwalifikacji i kompetencji zawodowych;
2. uzyskanie doświadczenia zawodowego;
3. pozyskanie wiedzy i umiejętności przydatnych do samodzielnego poruszania się na rynku pracy;

Uczestnikowi projektu będzie przysługiwało:
a) stypendium stażowe w wysokości 1 515,00zł brutto dla osób skierowanych na staż zawodowy przez 5,5 miesiąca.
b) zwrot kosztów dojazdu w wysokości nie przekraczającej 140,00 zł miesięcznie, przyznawany na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa. Kwota przysługująca danemu uczestnikowi zależna jest od faktycznych kosztów poniesionych na dojazd samochodem bądź publicznym środkiem transportu oraz liczby przepracowanych dni w miesiąc.

Program stażu – opis najważniejszych zadań na stanowisku: Opiekun ekspozycji.
• pomoc przy konserwacji eksponatów Izby Regionalnej, w szczególności zabytkowych tkanin oraz strojów krakowskich w postaci uzupełnienia haftów oraz brakujących elementów pasmanteryjnych,
• pomoc przy opisie eksponatów,
• pomoc w przygotowaniu ekspozycji zabytków kultury materialnej,
• pomoc w przygotowaniu ekspozycji fotograficzno-dokumentacyjnej,
• pomoc w utworzeniu magazynu archiwaliów Izby,
• gromadzenie i archiwizacja materiałów archiwalnych zgromadzonych w toku etnograficznych badań terenowych, kwerend muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych,
• opracowywanie materiałów edukacyjnych, tekstów na stronę internetową,
• organizacja konkursów na obrzędy i pamiętniki mieszkańców wsi dotyczące wiedzy ludowej w zakresie obrzędów corocznych, rodzinnych, itp., będące podstawą
• opracowywania scenariuszy wystaw, lekcji muzealnych oraz imprez folklorystycznych organizowanych przez Izbę,
• prowadzenie działań mających na celu promocję Izby na terenie powiatu krakowskiego oraz prowadzenie działań oświatowych,
•  współpraca z lokalnymi mediami, prasą i radiem,
• pomoc w opracowaniu scenariuszy oraz konspektów żywych lekcji historii Gminy Zielonki związanych z wykorzystaniem eksponatów Izby,

Wykształcenie:
1. Niezbędne: Wyższe humanistyczne ;
2. Pożądane: absolwenci kierunków: historia, archiwistyka, etnografia, muzealnictwo, konserwacja zabytków, itp.;

Więcej informacji znajdziecie państwo na str.
http://wup-krakow.pl/projekty-wup/konserwator-bis/aktualnosci projektu/34A_BibliotekaPublicznawZielonkach.pdf

oraz  w Bibliotece w Zielonkach, ul. Galicyjska 17A, 32-087 Zielonki
u dyrektora Biblioteki p. Mariusza Zielińskiego lub tel. 12 418 41 24.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?