Zapytanie Ofertowe – ewaluacja LSR

GODZINY OTWARCIA
BIURA LGD:
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
7:15 – 15:30Zapytanie Ofertowe - ewaluacja LSRStowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zwraca się z prośba o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Ewaluacja LSR dla obszaru Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa obejmującą:

1.Analizę stopnia realizacji LSR.
2.Badanie efektywności funkcjonowania LGD.
3.Określenie wpływu działalności LGD i wdrażania LSR na rozwój lokalny.

Podstawowe zagadnienia do zbadania:
-Stan realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR
-Stan realizacji poszczególnych przedsięwzięć
-Analiza problemów napotkanych w trakcie zarządzania LSR
-Ocena efektywności funkcjonowania LGD jako organizacji odpowiedzialnej za wdrażanie LSR oraz ocena w kontekście funkcjonowania LGD jako partnerstwa
-Ocena wpływu działalności LGD oraz wdrażania LSR na poziom rozwoju obszarów wiejskich
-Rozpoznanie i ocena stanu aktywności lokalnych środowisk w kontekście oczekiwań mieszkańców i ich wyobrażeń na temat środowisk, w których żyją i pracują (dotyczy obszaru LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa), a także identyfikacji barier rozwoju lokalnego.

Opracowanie powinno opierać się o wyniki badań przeprowadzonych z zastosowaniem metod ilościowych i jakościowych, w tym:
-Ankieta internetowa adresowana do mieszkańców obszaru – zwrot około 500 wypełnionych ankiet;
-Ankieta audytoryjna adresowana do członków Stowarzyszenia, a także do uczestników szkoleń
i spotkań tematycznych jakie będą się odbywać w okresie prowadzenia badań – zwrot na poziomie 100 wypełnionych ankiet;
-Wywiady kwestionariuszowe wśród głównych graczy obszaru – zwrot na poziomie 25-30 wypełnionych kwestionariuszy;
-Wywiady kwestionariuszowe z rolnikami – zwrot na poziomie 15-20 wypełnionych kwestionariuszy;
-3 zogniskowane wywiady grupowe: z przedstawicielami władz partnerstwa, przedstawicielami NGO, które realizowały przedsięwzięcia w ramach LSR, przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na obszarze.
-Analiza dokumentów zastanych (udostępnych w biurze LGD) oraz analiza stron internetowych wybranych podmiotów funkcjonujących na obszarze.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osoby prawne, osoby fizyczne.

Szczegółowy zakres usługi oraz termin realizacji  zostanie określony w porozumieniu z Biurem LGD i zawarty będzie w Umowie.

Termin wykonania opracowania:30 kwietnia 2015 roku

 Oferta ma zawierać:

-Cenę brutto
-Program badań
-Skrócony opis metody badawczej oraz szkice ankiet i wywiadów
-opis kwalifikacji i doświadczenie osoby/osób/ prowadzących badania (w szczególności znajomości obszaru LSR, struktury i partnerów LGD, zrealizowanych projektów badawczych podobnego typu)
  
 Kryterium oceny oferty:
Cena, opis oceny badawczej, szkice ankiet, wywiadów, opis kwalifikacji i doświadczenie prowadzących badania.

V. Oferta i wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do oferty:
1. Druk oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Zainteresowane podmioty w terminie do dnia 29.12.2014r. do godz. 14.00 powinny składać swoje oferty na: „ewaluację LSR dla obszaru LGD Korona Północnego Krakowa” osobiście w sekretariacie

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
Raciborowice 126 (Budynek Zespołu Szkół)
32-091 Michałowice
tel:   664 067 821
lub e-mail    lub pocztą:
Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Oferenta.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

    Kierownik Biura LGD
         Monika Kwaczała    

Zapytanie Ofertowe - ewaluacja LSR Oferta cenowa ewaluacja LSR

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?