Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”

Zarząd Stowarzyszenia LGD „ Gorce-Pieniny” zgodnie z § 21 Statutu Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”, które odbędzie się w dniu 15-12-2014r.(poniedziałek) o godzinie 16:00 w „Karczmie Dunajec” ul. Jana III Sobieskiego 3 w Krościenku nad Dunajcem.                                                                             

Proponowany program Walnego Zebrania Członków 1.    Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;2.    Wybór Przewodniczącego Zebrania;3.    Wybór Sekretarza Zebrania;4.    Przedstawienie porządku obrad;5.    Przyjęcie porządku obrad;6.    Wybór komisji Uchwał i Wniosków;7.    Wybór Komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów;8.    Przyjęcie protokołu nr 1/2014 posiedzenia Walnego Zebrania Członków z dnia 31.01.2014r.9.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2015 dla Lokalnej Grupy działania „Gorce – Pieniny”;10.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”;11.Przedstawienie sprawozdania finansowego, bilansu i rachunku zysków i strat za okres styczeń – listopad 2014 rok oraz sprawozdania merytorycznego z pracy Zarządu Stowarzyszenia LGD za rok 2014;12.Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca działalności Zarządu za rok 2014;13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia, bilansu i rachunku zysków i strat za okres styczeń – listopad 2014 rok;14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” za 2014 rok; 15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”;16.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LGD za okres trzyletniej kadencji 2011-2014;17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres trzyletniej kadencji 2011-2014;18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”;19.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” za okres trzyletniej kadencji 2011-2014;20.Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca działalności  Rady Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny”  za okres trzyletniej kadencji 2011-2014;21.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” za okres trzyletniej kadencji 2011-2014;22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”;
Przerwa 15 minut
23.Wybór Zarządu Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce –Pieniny”;24.Ukonstytuowanie się Zarządu Stowarzyszenia;25.Wybór Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce –Pieniny”;26.Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej;27.Wybór Rady Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce –Pieniny”;28.Ukonstytuowanie się Rady Stowarzyszenia;29. Przedstawienie przez Zespół Ewaluacyjny Raportu Ewaluacyjnego z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za okres 01.01.2013 – 31.12.2013;30.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu Ewaluacyjnego z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za okres 01.01.2013 – 31.2.2013;31. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Ewaluacyjnego Stowarzyszenia LGD               „ Gorce-Pieniny”  za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014;32.Wystąpienie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia LGD;33.Sprawy różne;34.Wolne wnioski;35.Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.   Ø  Na Walnym Zebraniu Członków będzie można dokonać wpłaty składki członkowskiej.Ø  Zarząd Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” zaprasza do Biura Zarządu LGD „Gorce-Pieniny” w celu zapoznania się z projektami sprawozdań. Sprawozdania zostaną udostępnione od dnia 08 grudnia 2014r. od godz. 8.00-15.00. Prezes ZarząduStowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”  Krystyna Kubik   

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?