Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Przypominamy Beneficjentom „Małych projektów”, że zobligowani są zapisami umowy przyznania pomocy, do złożenia ankiety monitorującej do Urzędu Marszałkowskiego.

Kolejny termin składania ankiet to 31 stycznia 2015 . Dotyczy on beneficjentów, którzy otrzymali płatność ostateczną w roku 2013.

Prosimy o zweryfikowanie swoich płatności, przygotowanie ankiet, a następnie wysłanie ich do Urzędu Marszałkowskiego.

Ankieta monitorująca dostępna jest na stronie UMWM:
http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/prow/Documents/leader/rozliczenia/MP-26112012/413_ankieta_v9.xls
Instrukcja wypełniania:
http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/prow/Documents/leader/rozliczenia/MP-26112012/413_instrukcja_do_ankiety_v9.pdf

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z naszym biurem.
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

ul. Chopina 10
33-170 Tuchów
tel./fax: 14 652 44 04
pogostoro@interia.pl

Wdrażanie Lokalnej Strategii RozwojuPogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju wydało ciekawą publikację przeznaczoną dla najmłodszych. “Baśń o papierowych skrzydłach” opowiada historię “Ostrego kamienia”, szczytu na Pogórzu Ciężkowickim w Paśmie Brzanki.

Autorem tekstu jest Wojciech Sanek, a ilustracje wykonała Bożena Wojtanowska.

Publikacja jest dostępna bezpłatnie, nakład ograniczony. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia biura Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju (ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów), w którym można otrzymać bezpłatny egzemplarz.

Wersja elektroniczna “Baśni o papierowych skrzydłach”.

Pod koniec 2014 roku Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju wydało kolejną mapę. Tym razem mapa ma charakter uzupełnienia przewodnika “Jej wysokość Brzanka” i nosi ten sam tytuł.

Na nowej mapie znalazły się panoramy z Kokoczy i Brzanki, mapy zamieszczone w przewodniku: “Miejsca widokowe”, “Architektura kamienna”, “Sanktuaria i miejsca kultu religijnego”, “Szlakiem Rozwadowskich w Tuchowie”, “Ścieżki przyrodnicze w Lesie Tuchowskim”, “Ścieżki przyrodnicze na Polichtach”, mapa obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w skali 1:40 000, dane teleadresowe bazy turystycznej, informacje praktyczne, zdjęcia i rysunki atrakcji turystycznych.

Autorem koncepcji mapy jest Piotr Firlej.

Mapa dostępna jest bezpłatnie, nakład ograniczony. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia biura Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju (ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów), w którym można otrzymać bezpłatny egzemplarz mapy.

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Wdrażanie Lokalnej Strategii RozwojuUWAGA! OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W ZAKRESIE DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” DLA BENEFICJENTÓW, KTÓRYCH TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ ZGODNIE Z UMOWĄ PRZYZNANIA POMOCY ZOSTAŁ OKREŚLONY DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.

Zgodnie z terminem wynikającym z § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 (znowelizowanego w dniu 27 kwietnia 2009 r. w zakresie terminów składania wniosków o płatność) złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
Samorząd Województwa informuje, że ostateczny termin złożenia wniosku o płatność dla operacji wyłonionych w naborach zakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego z dnia 5 czerwca 2014 r. przypada na dzień 31 grudnia 2014 r. Złożone wnioski o płatność bądź prośby o aneks do umowy po ww. terminie zostaną rozpatrzone negatywnie, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z przepisów przedmiotowego rozporządzenia.
Tym samym SW podkreśla, że Beneficjenci ww. działania zobligowani są najpóźniej w dniu 31 grudnia 2014 r. do złożenia wniosku o płatność ostateczną bądź prośby o zmianę zobowiązania w zakresie terminu jego złożenia (maksymalnie do dnia 31 marca 2015 r.).

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w Tuchowie serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu fotograficznego pt. “Kolory Pogórza”.
Na konkurs nadesłano 9 zgłoszeń zawierających w sumie 40 prac fotograficznych. Obrady jury były nie małym wyzwaniem, gdyż temat konkursu był “otwarty” na różne interpretacje kolorów Pogórza.

W dniu 27 listopada odbyło się posiedzenie jury podczas którego wyłoniono zwycięzców:
1. miejsce – MARIA PATALAS – “Droga na Brzankę”
2. miejsce – KAROL GUT – “Światło ze wschodu”
3. miejsce – GRZEGORZ NIEMIEC – “Słoneczne Pagórki”

Kliknij, aby pobrać protokół jury.

Jury dokonując wyboru zwycięzców kierowało się tematyka konkursu, czyli aspektami kolorystycznymi i zawarciem elementów charakterystycznych dla Pogórza. Członkowie Jury podczas wyboru zdjęć nie znali ich autorów.

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu i informuje, że rozdanie nagród połączone z wystawą 15 wybranych prac fotograficznych, odbędzie się 4 grudnia 2014 r., o godz. 16:00 w holu głównym Domu Kultury w Tuchowie.

Informujemy, że wszyscy uczestnicy, oprócz nagród za pierwsze trzy miejsca, otrzymają zestaw upominków od Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju wraz z partnerami zaprasza wszystkich mieszkańców z terenu gmin: Tuchów, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik, Ryglice, na spotkanie informacyjne, na którym zaprezentowane zostaną korzyści z wykorzystywania instalacji OZE w gospodarstwach domowych i życiu codziennym.

Spotkanie odbędzie się w najbliższą środę, tj. 26 listopada 2014 r. o godz. 16:00 w Bibliotece Publicznej w Tuchowie (Dom Kultury w Tuchowie, wejście od strony torów, I piętro)

Spotkanie poprowadzi ekspert z zakresu wykorzystywania instalacji OZE, w tym instalacji fotowoltaicznych – przedstawienie mechanizmu działania, możliwości ich zastosowania, zalet i wad.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z biurem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w celu potwierdzenia obecności lub zasięgnięcia szczegółowych informacji.
tel. 14 652 44 04
e-mail: pogostoro@interia.pl

Projekt Ekologia i odnawialne źródła energii korzyścią obszaru współfinansowany jest ze środków Unii Europejskich w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Działania Wdrażanie Projektów Współpracy.

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z opublikowaniem w dniu 2 lipca 2014 r. rozporządzenia z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2014 r. poz. 884), zmienił się sposób wyboru projektów w ostatnim naborze, jak również uległ zmianie termin rozliczenia projektów. Ma to wpływ na ilość wniosków składanych do SW za pośrednictwem LGD.

Należy mieć na uwadze, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia dot. Wdrażania LSR, obowiązującymi dla wniosków złożonych w naborach ogłoszonych przed dniem wejścia w życie w/w nowelizacji tj. przed dniem 17 lipca br. zakończenie projektu, a tym samym złożenie wniosku o płatność ostateczną, będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych, wypłacaną po zrealizowaniu całego małego projektu co do zasady powinno nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r. W praktyce oznacza to, iż zawarcie umów dla przedmiotowych projektów winno nastąpić najpóźniej do połowy grudnia 2014 r. Terminowe zawarcie umów przyznania pomocy daje możliwość zawierania aneksów wydłużających okres rozliczenia.

Samorząd Województwa z dużym niepokojem obserwuje coraz liczniej wpływające prośby wnioskodawców o przedłużenie terminu wykonania określonych czynności w trakcie oceny wniosków, o którym mowa w § 13a w/w rozporządzenia, zgodnie z którym wnioskodawca ma możliwość wydłużenia terminu złożenia uzupełnień/wyjaśnień związanych z weryfikacją wniosków o przyznanie pomocy.

Z uwagi na kończący się okres programowania (PROW 2007-2013) oraz dużą liczbę wniosków złożonych do SW za pośrednictwem lokalnych grup działania z zakresu małych projektów z terminem rozliczenia do końca grudnia 2014 r. i ryzyko wykorzystywania przez wnioskodawców możliwości wydłużania terminów, istnieje uzasadniona obawa, iż z powodu działań wnioskodawców niemożliwe byłoby zawarcie części umów przyznania pomocy w terminie pozwalającym na rozliczenie projektów.

W związku z powyższym Samorząd Województwa, działając w interesie wnioskodawców małych projektów informuje, że od dnia 1 października br. co do zasady nie będzie wyrażał zgody na wydłużenia terminu na złożenie uzupełnień/wyjaśnień. Na takie podejście pozwalają zapisy § 13a ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. Wdrażania LSR.

Informujemy, że Rada Decyzyjna Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w dniu 16 października 2014 r. podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2007-2013. Poniżej zamieszczamy listy wybranych operacji do finansowania.
– lista wybranych operacji do finansowania w ramach działania
MAŁE PROJEKTY

W najbliższych dniach wnioski zostaną przekazane do instytucji wdrażających, gdzie przejdą proces sprawdzenia przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w X naborze wniosków w ramach działania Wdrażania lokalnych strategii rozwoju.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?