Szkolenie w Szaflarach

GODZINY OTWARCIA
BIURA LGD:

Poniedziałek – Piątek
7.30 -15.30
Szkolenie w SzaflarachW dniach 18-19 września w Szaflarach odbyło się wyjazdowe spotkanie szkoleniowo- warsztatowe dla członków Grupy Roboczej ds. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju. W skład tej Grupy wchodzą przedstawiciele samorządów, lokalnych organizacji pozarządowych, lokalni przedsiębiorcy  i mieszkańcy. Grupie przewodzi Zarząd LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
Grupa Robocza od maja br. aktywnie pracuje nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania, czyli lata 2014-2020. Członkowie Grupy Roboczej jako przedstawiciele kilku sektorów z gminy Igołomia- Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś oraz Zielonki poprzez swoja pracę i zaangażowanie w tworzenie LSR dbają o to, aby finalny dokument miał charakter partycypacyjny i odpowiadał na realne potrzeby społeczności lokalnych wszystkich 5 gmin. W ramach dwudniowego szkolenia, które prowadził ekspert zewnętrzny dr Leszek Leśniak członkowi GR uczestniczyli w 7 blokach tematycznych, na które składały się wykład oraz zajęcia warsztatowe. Uczestnicy pracowali m.in. nad sformułowaniem czynników wpływających na rozwój obszaru z wykorzystaniem techniki SWOT, identyfikowali potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz omawiali kwestię defaworyzacji niektórych grup społecznych na obszarze LGD. Wszystkie tematy i zagadnienia poruszane na szkoleniu są zgodnie z zasadami planowania strategicznego rozwoju obszaru zgodnie  z podejściem LEADER opisanym w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Najważniejszym efektem szkolenia było wypracowanie według analizy SWOT słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń dla obszaru LGD Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa. Analiza ta powstała w oparciu o materiały zgromadzone na spotkaniach konsultacyjnych, które odbyły się  w  miesiącu sierpniu na terenie 5 gmin. Wykorzystanie analizy SWOT pozwoli na opracowanie rzetelnego opisu obszaru LGD, który będzie zawierał szczegółową charakterystykę terenu na którym w latach 2014-2020 będzie wdrażana Lokalna Strategia Rozwoju.  W ramach warsztatów opracowano także listę grup defaworyzowanych (podlegających z różnych względów wykluczeniu społecznemu), które  funkcjonują na obszarze LGD. W ramach warsztatów omówiono grupy defaworyzowane (w kontekście dostępu do rynku pracy oraz osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), przyczyny defaworyzacji tych grup, metody dotarcia do nich celem zachęcenia ich do współpracy w ramach proponowanych przez LGD działań, dokonano także wstępnej oceny szans na zainteresowanie przedsiębiorców podejmowaniem działań mających dać potencjalne możliwości zatrudnienia dla przedstawicieli grup defaworyzowanych z obszaru LGD.Na podstawie zgromadzonego materiału Zarząd LGD wraz z Pracownikami Biura oraz Ekspertem opracuje opis obszaru oraz Analizę SWOT wraz z wnioskami z niej płynącymi, które będą podlegały dalszym konsultacjom społecznym.

Szkolenie w Szaflarach
Aplikację można pobrać na
urządzenia z IOS i Android
Sklep App Store (IOS)
Szkolenie w Szaflarach

Sklep Google Play (Android)
Szkolenie w Szaflarach

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?