Stowarzyszenie LGD Gorce-Pieniny z nową Strategią


Po kilku miesiącach pracy, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, wywiadach grupowych, konsultacjach przy kawie i badaniu ankietowym, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” przyjęło Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023. Strategia powstała dzięki zaangażowaniu mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD Gorce-Pieniny, tj. Czorsztyna, Krościenka nad Dunajcem, Ochotnicy Dolnej i Szczawnicy. Ostateczny kształt dokumentu Strategii opracowany został przez Zespół ds. opracowywania LSR, którego zadaniem poza systematyzowaniem zebranych informacji było dostosowanie dokumentu do uwarunkowań prawnych oraz wypracowanie ostatecznej wersji. Kwota o jaką ubiega się Stowarzyszenie wynosi 6 350 000zł, w tym:•   5 000 000zł na wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność •   100 000zł na projekty współpracy•   1 250 000zł na wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Pozyskane środki pozwolą na realizację inicjatyw mających na celu integrację i wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD oraz wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gorców i Pienin do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki. Już w drugim półroczu 2016r. uruchomione zostaną nabory na realizację przedsięwzięć:•   Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym przez osoby do 30 roku życia i/lub kobiety•   Podejmowanie działalności gospodarczej•   Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD•   Zachowanie tożsamości regionalnej Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD Gorce-Pieniny na lata 2016 – 2023 można pobrać na stronie internetowej www.leadergorce-pieniny.pl w zakładce LSR 2016-2023 Więcej informacji na temat planowanych przedsięwzięć i naborów można uzyskać w biurze Stowarzyszenia: Krościenko n/D, ul. Rynek 32 (budynek starej plebanii).  Małgorzata Piątek

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?