Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na lata 2014-2020

Spotkania konsultacyjne na obszarze każdej z gmin będą w szczególności poświęcone analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR. Dodatkowo będzie prowadzona strona internetowa, na której będą zamieszczane wszystkie niezbędne informacje dotyczące procesu opracowania LSR, planowanych terminach spotkań oraz podsumowanie każdego spotkania. W biurze LGD zostaną zatrudnieni pracownicy, którzy będą udzielać informacji jak również przeprowadzać ankiety i wywiady z mieszkańcami terenu LGD. Informacje o procesie pisania LSR oraz możliwości wniesienia nowych pomysłów czy uwag, zostaną również zamieszczone na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin członkowskich. Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, spotkania, konsultacje, zatrudnienie pracowników, prowadzenie strony internetowej jak również funkcjonowanie biura zapewniające obsługę mieszkańców obszaru LGD, będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Mieszkańcy, którzy będą uczestniczyć spotkaniach, zostaną poinformowani o pomocy otrzymanej z  EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze Wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?