Pierwsze spotkan ie konsultacyjne za nami…

  Konsultacje społeczne przeprowadziła Pani Teresa Sznajder – Prezes Zarządu Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”. Pani Prezes poinformowała, że celem spotkania jest aktywizowanie i zachęcanie lokalnej ludności do większego zaangażowania w rozwój lokalny, między innymi poprzez udział w tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Podkreśliła, że planowanie strategiczne oraz współpraca już na tym etapie pozwoli na dokładne zdiagnozowanie potrzeb obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”. Pierwsze spotkan ie konsultacyjne za nami... Podczas spotkania został przedstawiony plan pracy nad LSR, jak również pracowano nad zdiagnozowaniem potrzeb i oczekiwań społecznych. Na podstawie zgłaszanych uwag i sugestii próbowano określić mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Uczesnicy spotkania pracowali w grupach, gdzie po wyczerpaniu tematów, przedstawiciel każdej z grup dokonał prezentacji wyników analizy SWOT. Wskazanie problemów i potrzeb, przy uwzględnieniu zasobów i potencjału obszaru LGD oraz społeczności lokalnej, pozwoli na określenie celów i wpisanie konkretnych zadań do realizacji w tworzonej LSR. Pierwsze spotkan ie konsultacyjne za nami...

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?