Już wkrótce po pieniądze do „Kwartetu”

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” przystępuje do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, obejmującej lata 2014-2020. Najprawdopodobniej na przełomie września i października zostaną ogłoszone pierwsze nabory wniosków na przyznanie pomocy. Na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą liczyć na ponad 2 mln zł.

Na kolejny okres programowania „Kwartet” ma do dyspozycji dokładnie 2,244 mln euro, w tym dla  przyszłych beneficjentów zostanie przeznaczone co najmniej 1 831 500 euro. W porównaniu z realizacją poprzedniej strategii istotną nowością jest konieczność  przeznaczenia połowy przyznanych środków na projekty generujące miejsca pracy.

– Nowość ta dotyczy zarówno rozpoczynających działalność gospodarczą, jak i przedsiębiorców rozwijających swoje firmy – wyjaśnia prezes Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” Piotr Kania. – Przy powiększaniu przedsiębiorstwa na tworzone jedno miejsce pracy przewidzieliśmy 85 tys. zł, co stanowi 50-procentową refundację kosztów projektu. Natomiast zakładający firmę może ubiegać się o premię w wysokości 50 tys. zł, a w przypadku zawodów deficytowych nawet 70 tys. Na podstawie przeprowadzonych badań i rozpoznania rynku pracy zaliczono do nich miedzy innymi zawody ślusarza, elektryka, hydraulika, betoniarza-zbrojarza, blacharza samochodowego, opiekuna osób starszych, hotelarza, informatyka. Warto podkreślić, że wspomniana premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej refundowana jest w całości, co oczywiście stwarza bardzo korzystne warunki dla zakładających nowe firmy. Tym korzystniejsze, że 70 procent przyznanej pomocy beneficjent otrzymuje po wybraniu projektu do finansowania, a pozostałą część po jego zrealizowaniu i rozliczeniu.

– Nowością jest też możliwość składania wniosków o granty, czyli niewielkie projekty dotyczące m.in. działań związanych z edukacją i promowaniem obszaru LGD oraz organizacją imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym – dodaje kierownik biura LGD Marek Latasiewicz. – Istotne, że w przypadku grantów to lokalna grupa działania nie tylko będzie przeprowadzać nabory, ale także rozliczać projekty oraz monitorować ich realizację. To pozwala na dużą autonomię LGD nie tylko w przeprowadzaniu naborów i w efekcie realizacji przyjętych celów, ale jednocześnie oznacza, że spada na nią wielka odpowiedzialność. Również finansowa – tłumaczy zasady rozdziału środków unijnych.
Nabory na granty „Kwartet” planuje ogłosić w przyszłym roku. Natomiast te najbliższe kierowane będą przede wszystkim do przedsiębiorców. Dla rozwijających swoje firmy przeznaczono 1 530 000 zł, natomiast dla zakładających nową działalność gospodarczą zaplanowano pulę 480 tys. zł.

– Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców pozyskaniem pomocy finansowej z LGD – mówi Marek Latasiewicz. – To dobry prognostyk, bo przecież każdy złożony wniosek to przynajmniej jedno nowe miejsce pracy. Szczególnie cenne, jeśli będą je tworzyć młodzi ludzie, pozostający bez pracy absolwenci zarówno studiów wyższych, jak i szkół zawodowych. Oni, jako zidentyfikowana na naszym obszarze grupa defaworyzowana, mają szansę otrzymać dodatkowe punkty dla swoich projektów.

W Lokalnej Strategii Rozwoju zapisano ponadto, że w nowym okresie programowania szczególnie wysoko oceniane będą wnioski przewidujące w realizacji operacji technologiczne innowacje, a także działania proekologiczne.

– Część środków zostanie przeznaczona także na projekty związane z utrwalaniem dziedzictwa kulturowego i kontynuacją edukacji historycznej – dodaje prezes Piotr Kania. – Wynika to z konsultacji z mieszkańcami obszaru i analizy potrzeb lokalnej społeczności. Liczymy, że projekty z tego zakresu realizować będą przede wszystkim samorządy gminne oraz działające na terenie LGD organizacje pozarządowe…     

Informacje o tym, kto może składać wnioski i na jakie projekty oraz jak przygotować niezbędne dokumenty, można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia (Waryś 327 A; tel. 14 684 66 66) oraz na stronie internetowej (www.kwartetnaprzedgorzu.pl). Warto też skorzystać z konsultacji podczas zaplanowanych spotkań z ekspertami. W sierpniu i we wrześniu odbędą sie po dwa takie spotkania w każdej z gmin należących do „Kwartetu” (plan spotkań poniżej).

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” funkcjonuje w formule lokalnej grupy działania od 2008 roku. Tworzyły ją wówczas dwie gminy – Borzęcin i Radłów. W 2010 roku przystąpiły do niej kolejne dwie – Brzesko i Dębno. Obecnie obejmuje obszar zamieszkiwany przez ponad 68 tys. ludzi. Projekty wpisujące się w LSR mogą realizować zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty prawne – organizacje społeczne oraz jednostki samorządu terytorialnego (JST). Wbrew pojawiającym się gdzieniegdzie informacjom, z pomocy w ramach programu LEADER mogą skorzystać także mieszkańcy Brzeska. Liczba mieszkańców miasta mieści się bowiem w limicie 20 tysięcy.      

Zaplanowane spotkania z przyszłymi beneficjentami w poszczególnych gminach:
Już wkrótce po pieniądze do „Kwartetu”

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?