Zasady oceniania i wyboru operacji przez LGD

  Informacje o planowanych naborach wniosków będą pojawiały się na stronie internetowej Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” oraz na tablicy ogłoszeń LGD, w terminie 14 do 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru. Najpóźniej w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze, na stronie internetowej LGD, zostanie zamieszczonykomplet dokumentów konkursowych zawierający wszelkie niezbędne informacje na temat organizowanego naboru, w tym informację o wymaganiach formalnych wniosku i kryteriach dostępu, obowiązujące w LGD procedury i kryteria wyboru, wraz z opisem i wskazaniem zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium, wzory obowiązujących formularzy oraz instrukcję obsługi Generatora wniosków. W informacji pojawią się również istotne cele i wskaźniki Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) planowane do osiągnięcia w ramach danego naboru. Obowiązkiem beneficjenta starającego się o pomoc finansową, jest złożenie wniosku dostępnego w systemie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Wniosek ten należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami. Datą wpływu wniosku będzie data jego złożenia poprzez system. W przypadku, gdy system przestanie działać, wówczas datą wpływu wniosku będzie data jego złożenia w biurze Nadwiślańskiej Grupy Działania ”E.O.CENOMA” w formie papierowej. Składane wnioski będą rejestrowane w systemie naboru według kolejności ich wpływu. Każdemu z wniosków zostaje nadany indywidualny numer, a podczas rejestracji będzie wprowadzane imię i nazwisko beneficjenta, tytuł operacji, kwota wnioskowanego wsparcia finansowego oraz data i godzina złożenia wniosku. Na każdym etapie oceny i wyboru wniosku  przysługuje prawo do jego wycofania, w tym celu, należy jedynie złożyć pismo wycofujące wniosek o dofinansowanie i podpisanie rezygnacji przez beneficjenta, lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania. POSZCZEGÓLNE ETAPY DOKONYWANIA OCENY WNIOSKÓW: I etap- WSTĘPNA FORMALNA WERYFIKACJA WNIOSKU: Wstępna formalna weryfikacja wniosku przeprowadzana jest według karty formalnej weryfikacji wniosku. Oznacza to, iż w wyniku pierwszej weryfikacji sprawdzane są następujące informacje: czy wniosek został złożony w miejscu i w czasie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, czy został złożony w wymaganej formie, czy został sporządzony w języku polskim, czy we wskazanym terminie zostało złożone potwierdzenie złożenia wniosku oraz czy suma kontrolna na potwierdzeniu złożenia wniosku jest tożsama z sumą kontrolną widniejącą na wniosku? Ponadto sprawdzane będzie, czy potwierdzenie złożenia wniosku zostało podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do jego reprezentowania. Następnie, weryfikowane będą informacje czy podmiot uprawniony do ubiegania się o przyznanie wsparcia jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, czy jest pełnoletni, czy beneficjentem jest inny podmiot niż województwo, czy ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub oddział na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego (LSR), czy beneficjent jest wykluczony z uzyskania wsparcia oraz potwierdzenie czy operacja jest zgodna z działalnością statutową organizacji, która ubiega się o przyznanie wsparcia. Równie istotnymi informacjami, które podlegają sprawdzeniu są dane: czy wszystkie wymagane pola wniosku są wypełnione prawidłowo, oraz czy do wniosku załączono wszystkie odpowiednie załączniki i czy są one przygotowane zgodnie z instrukcją. W momencie gdy wniosek nie spełnia któregokolwiek z kryteriów formalnych nie podlega dalszej ocenie i zostaje odrzucony na etapie wstępnej weryfikacji. Jeżeli wypełnione są wszystkie pola wniosku i zawiera on drobne nieścisłości, beneficjent zostanie wezwany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie do 7 dni. Niestety, jeśli w tym terminie, wniosek nie zostanie uzupełniony bądź poprawiony lub zostanie poprawiony niezgodnie z wezwaniem, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Równie ważnym faktem jest to, że uzupełnienie lub korekta nie mogą prowadzić do istotnej modyfikacji wniosku. Jeżeli wniosek spełnia wszystkie wyżej wspomniane kryteria formalne, podlega on drugiemu etapowi oceny, czyli ocenie merytorycznej. W zależności od działania jakie beneficjent zamierza realizować kryteria są zróżnicowane. Szczegółowy opis kryteriów wraz z opisem możliwości uzyskania punktów, zawiera karta oceny operacji, którą można znaleźć poniżej. II etap-OCENA MERYTORYCZNA: W terminie 2 dni od dnia zakończenia wstępnej formalnej weryfikacji wniosków, LGD publikuje w systemie listę wniosków ze wskazaniem wniosków zakwalifikowanych do dalszej oceny. Lista ta zawiera nadany wnioskowi numer, imię i nazwisko beneficjenta oraz tytuł operacji i wynik weryfikacji formalnej, tj. informację o tym, czy wniosek jest przyjęty, odrzucony, lub pozostawiony bez rozpoznania, a także wskazanie przyczyny odrzucenia wniosku lub pozostawienia go bez rozpoznania. Na etapie oceny merytorycznej kontroluje się budżet projektu, co oznacza, że weryfikuje się wszystkie zaplanowane wydatki beneficjenta zamieszczone we wniosku i sprawdza czy zakładane koszty są niezbędne, racjonalne i czy przypadkiem nie zostały nienaturalnie zawyżone w stosunku do cen rynkowych. Jednakże, ostatecznie o przyznaniu dofinansowania przesądza ilość punktów za spełnienie określonych kryteriów i osiągniecie wskaźników. W ramach kryteriów, oceniane jest m.in.: doświadczenie i kwalifikacje beneficjenta, wysokość wkładu własnego, liczba utworzenia nowych miejsc pracy jakie powstaną w ramach realizacji projektu, poziom innowacyjności. W zależności od stopnia w jakim beneficjent spełnia dane kryterium, przyznawane są punkty: „3”, „2”, „1”, lub w przypadku niespełnienia kryterium ocena wynosi „0”. Wynik oceny wniosku jest sumą liczby przyznanych punktów.  Jeżeli projekt nie uzyska minimalnej liczby punktów w wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, czyli kryteriów horyzontalnych, (co jest warunkiem przyznania wsparcia finansowego), nie otrzyma dofinansowania.  Natomiast w sytuacji, gdy w ramach kryteriów horyzontalnych, wniosek uzyska min. 40% całkowitej liczby punktów możliwych do zdobycia, podlega ocenie w ramach kryteriów premiujących. W zależności od działania jakie beneficjent zamierza realizować kryteria są zróżnicowane. Szczegółowy opis kryteriów wraz z opisem możliwości uzyskania punktów, zawiera karta oceny operacji, którą można znaleźć poniżej. WYBÓR OPERACJI: Decyzję o wyborze projektów na dofinansowanie podejmuje Rada Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, składająca się z 15 ekspertów reprezentujących rożne grupy społeczne. Jeśli w wyniku oceny, Rada stwierdzi, że projekt spełnia kryteria wyboru i otrzyma wystarczającą ilość punktów, aby mieścić się w budżecie ogłoszonego konkursu, zostaje podjęta decyzja w formie uchwały, o dofinansowaniu danej operacji. Kolejno, wybrane wnioski zostają przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w celu dalszej weryfikacji. Wyjątek stanowią operacje składane w ramach tzw. „grantów”, gdzie beneficjent podpisuje umowę, jak również rozlicza się ze zrealizowanego przedsięwzięcia i podlega kontroli bezpośrednio Nadwiślańskiej Grupie Działania „E.O.CENOMA”. Jednakże, należy pamiętać, iż uzyskanie pozytywnego wyniku z obu etapów oceniania nie zawsze gwarantuje uzyskanie dofinansowania. Niestety, zdarzają się sytuacje, że w danym naborze liczba wniosków przekracza pulę środków zaplanowanych na wsparcie finansowe. Stąd konieczne jest zaostrzenie kryteriów i wyselekcjonowanie jedynie najlepszych wniosków, które spełniają kryteria i osiągają wysokie wartości wskaźników. Natomiast, w przypadku, gdy kilka projektów uzyska jednakową liczbę punktów, wówczas o wyborze projektu może decydować kolejność zgłoszeń. W sytuacji nie wybrania operacji  do finansowania, ze względu na brak środków w budżecie w danym naborze, beneficjent może wziąć udział w kolejnym konkursie. KRYTERIA OCENY OPERACJI: – kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, w tym z zakresu przedsiębiorczości, – kryteria wyboru grantobiorców,

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?