Zapytanie ofertowe – OPRACOWANIE LSR

Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy
jako Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Łapszach Niżnych, ul. Jana Pawła II 63
w związku z ubieganiem się o Wybór do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru LGD
obejmującej 3 gminy: Nowy Targ, Łapsze Niżne, Bukowina Tatrzańska

LSR zostanie opracowana w oparciu o PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 zredagowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Elementy prac nad LSR obejmować będą co najmniej:
– Opracowanie ankiety diagnozującej lokalne potrzeby i potencjał w wersji papierowej oraz interaktywnej na stronę www
– Przeprowadzenie badania ankietowego na próbie minimum 300 osób oraz opracowanie podsumowania i wniosków z badań do wykorzystania w lokalnej strategii rozwoju
– Przeprowadzenie w każdej gminie wchodzącej w skład LGD co najmnie jednych konsultacji społecznych i sprządzenie wniosków do wykorzystania w lokalnej strategii rozwoju
– Opracowanie planu włączenia społeczności lakalnej w przygotowanie LSR wraz z harmonogramem
– Opracowanie strategii komunikacyjnej między LGD a społecznością lokalną.
– Zebranie i wykorzystanie w strategii informacji statystycznych i informacji wyjściowych do opracowania celów i wskaźników realizacji LSR oraz innych danych określonych w obowiązujących wytycznych.
– Opracowywanie regulaminów i dokumentów proceduralnych LGD zgodnie z obowiązującymi przepisami i we współpracy z organami LGD – konsultacje proponowanych przez wykonawcę treści z LGD osobiście – podczas minimum 10 spotkań konsultacyjnych z zespołem zaangażowanym w tworzenie LSR.

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawierać będzie przynajmniej następujące elementy:
a) określenie obszaru i ludności objętych strategią;
b) analizę potrzeb i potencjału obszaru w zakresie rozwoju, w tym analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń;
c) opis strategii i jej celów, opis zintegrowanego i innowacyjnego charakteru strategii oraz hierarchię celów, w tym wartości docelowe dotyczące produktów lub rezultatów. W odniesieniu do rezultatów wartości docelowe mogą być ujęte ilościowo lub jakościowo. Strategia jest spójna z odpowiednimi programami wszystkich właściwych zaangażowanych EFSI;
d) opis procesu zaangażowania społeczności w opracowanie strategii;
e) plan działania wskazujący, w jaki sposób cele przekładają się na działania;
f) opis rozwiązań w zakresie zarządzania i monitorowania strategii wykazujący potencjał lokalnej grupy działania do realizacji strategii oraz opis szczegółowych rozwiązań dotyczących ewaluacji;
g) plan finansowy strategii, w tym planowaną alokację każdego z właściwych EFSI

 

Lokalna Strategia Rozwoju zostanie przekazana zleceniodawcy w wersji papierowej
i elektronicznej.

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć na formularzu Stowarzyszenia w terminie do 23 marca 2015 r. do godziny 12:00, w biurze LGD Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy – osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: ul. Jana Pawła II 63, 34-442 Łapsze Niżne) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lgd.spisz@gmail.com. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura LGD. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydowała cena.

 

Informacje dodatkowe:
1. Zamówienie będzie realizowane w terminie: kwiecień – wrzesień 2015 r.
2. Cena za wykonanie usługi obejmować powinna całość kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi ( m.in. wynagrodzenie wykonawcy, koszty przejazdów, koszty materiałów niezbędnych do wykonania usługi i inne niezbędne)
3. Forma płatności za wykonanie usługi: przelew bankowy po realizacji zamówienia z 20 -dniowym terminem płatności, bez możliwości zaliczkowania na poczet realizacji usługi.
4. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać w wartości brutto za łączne wykonanie podanego w zapytaniu zakresu usługi oraz za poszczególne elementy (koszty) wchodzące w skład usługi.
5. Do niniejszego zapytania nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
6. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania ofertowego.
7. Zapytanie jest kierowane do potencjalnych wykonawców celem wybrania najkorzystniejszej oferty.

Zapraszamy do złożenia oferty.
 

Załącznik Rozmiar
zapytanie ofertowe- OPRACOWANIE STRATEGII .doc 104.5 KB

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?