ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014
Dotyczy: Wykonania i dostawy kalendarzy książkowych na rok 2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2014

z dn. 18.11.2014

 


Dotyczy:  Wykonania i dostawy kalendarzy książkowych na rok 2015

 

 

 

 

Zamawiający:

 

 

               

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Przyjazna Ziemia Limanowska”

 ul. M.B. Bolesnej 16, 34 – 600 Limanowa

KRS 0000251264

 Regon 120839095  NIP 7372138017

tel. 18 533 06 62 / fax. 18 542 60 25 www.lgdlimanowa.eu

 

 

 1.      SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym wykonaniu i dostawie do siedziby Zamawiającego kalendarzy na rok 2015, według poniższej specyfikacji:

 

1.1.KALENDARZ KSIĄŻKOWY

 • Nakład: 200 sztuk;
 • Format A5;
 • papier chamois 80 g/m2, druk szaro-bordowy;
 • Oprawa: twarda, wysokiej jakości materiał skóropodobny typu Nebraska, okładka zmiękczona pianką, ozdobnie przeszywana wg poglądowego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, kolor brązowy (wybór koloru i przeszycia z wzornika Wykonawcy);
 • Na oprawie należy wykonać:  

a)      tłoczenie głębokie, suche nazwy:  LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” ; 

b)      tłoczenie głębokie, suche rok: 2015; 

c)      grawer laserowy: logo UE z podpisem Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

d)     grawer laserowy: logo PROW . 


 • Układ dzienny, 1 dzień na 1 stronie, sobota i niedziela na 1 stronie, przed każdym miesiącem terminarz miesięczny;
 • Kalen­da­rium zawie­ra­jące imie­niny i święta, fazy księ­życa, wschody i zachody słońca, na dole kalen­da­rium plan całego roku, registry drukowane;
 • Wykończenie: Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka oraz kapitałka kremowa, bez perforacji narożników;
 • wklejka: dwustronna, full kolor (4+4), papier kredowy min. 140g, wielkość wklejki dostosowana do wewnętrznych stron kalendarza, treść na pod­stawie mate­riałów opraco­wa­nych i prze­ka­za­nych przez Zamawiającego;
 • część informacyjna: plan roczny 2014, 2015, 2016, plan urlopowy, jednostki miar, odległości między miastami, informacje o Państwach Członkowskich UE; przedstawicielstwa Polski w krajach UE, adresy internetowe, numery kierunkowe, kalendarz stuletni, strefy czasowe, plan miesięczny na rok 2016, mapy;
 • część teleadresowa/​skorowidz od A do Z;
 • część infor­ma­cyjna oraz tele­adre­sowa zin­te­gro­wana z blokiem.

 

1.2.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z szatą graficzną i treścią merytoryczną przyjętą przez Zamawiającego.

 

1.3.W ramach przedmiotowego zamówienia Oferent przedstawi:

 • łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia wraz z  kosztami dostawy (z opcją wniesienia) do siedziby Zamawiającego. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty kompleksowego opracowania graficznego, wydruku i dostawy do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 

1.4.Kalendarze muszą zostać oznaczone zgodnie z Księgą wizualizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 obowiązującą od dnia 20 lipca 2011 r.

 

1.5.Zamawiający  nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

 

2.      WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został dostarczony do siedziby Zamawiającego  do  dnia 15.12.2014 r.

 

3.  WARUNKI PŁATNOŚCI:

Przelew z odroczonym terminem płatności (14 dni), na podstawie wystawionej Faktury Vat.

 

4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU OFERENTA W POSTĘPOWANIU.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:  

4.1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

4.2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

4.3. Spełnienie warunku określonego w pkt. 4.1. Zamawiający oceni w oparciu o dokumenty dostarczone przez Oferenta; wykaz tych dokumentów określono w pkt. 5 zapytania ofertowego.

4.4. Spełnienie warunku określonego w pkt. 4.2. Zamawiający oceni w oparciu o oświadczenie dostarczone przez Oferenta co określono w pkt. 5 zapytania ofertowego.

4.5. Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

 

5. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ OFERENCI:

5.1. W celu potwierdzenia, że Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5.2. W celu potwierdzenia, że Oferent posiada wiedzę i udokumentowane doświadczenie, należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu elektronicznym.

5.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie:  „spełnia” – „nie spełnia”.

5.4.Nie spełnienie któregokolwiek z warunków  określonego powyżej powoduje, że oferta Wykonawcy nie będzie rozpatrywana.

 

6. OPIS PRZEDMIOTU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

6.1. Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza wraz z obowiązującymi załącznikami.

 

7. KRYTERIA OCENY OFERT :

Cena – 100 %

 

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

8.1. Ofertę należy przesłać do biura Zamawiającego – Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”; ul. M.B. Bolesnej 16, 34-600 Limanowa – poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza wraz z obowiązującymi załącznikami.

8.2.  Termin składania ofert upływa w dniu  21.11.2014r. o godzinie 15.00.

8.3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej www.lgdlimanowa.eu  oraz skontaktuje się z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów.

 

9. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania ofertowego.

 

10.  INFORMACJE DODATKOWE: 

10.1.Oferty, które wpłyną do Biura LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” niekompletne lub po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane; 

10.2. Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani nie zostaną zwrócone dokumenty ofertowe.

10.3. Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasada konkurencyjności i nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów, oraz zamieszczone na stronie internetowej celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” do złożenia Zamówienia.

 

11. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:

Monika Piaskowy, te. 18 533 06 62, e – mail: m.piaskowy@lgdlimanowa.eu

 

 

 

 

Monika Piaskowy

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?