ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015
Dotyczy: Przeprowadzenia pokazów kulinarnych

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2015

z dn. 26.03.2015 r.

 

 

Dotyczy: Przeprowadzenia pokazów kulinarnych

 

 

Zamawiający:

 

 

               

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Przyjazna Ziemia Limanowska”

ul. M.B. Bolesnej 16, 34 – 600 Limanowa

KRS 0000251264

Regon 120839095  NIP 7372138017

tel. 18 533 06 62 / fax. 18 542 60 25

www.lgdlimanowa.eu

 

 

1.      SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pokazów kulinarnych w dniu 02.05.2015 r. obejmujących:


a)       Gotowanie gulaszu z baraniny w kotle wraz z degustacją, obejmującego:

 • zapewnienie niezbędnego sprzętu oraz naczyń do gotowania (kotła – min 100 l);
 • do przygotowanie 400 porcji gulaszu ( po 0,25 l / os.)  do degustacji;
 • zapewnienie niezbędnych składników: mięsa, przypraw, warzyw itp.;
 • zapewnienie obsługi kucharskiej do przyrządzenia i wydania gulaszu;
 • zapewnienie naczyń i sztućcy jednorazowego użytku do wydania porcji gulaszu;
 • zapewnienie pieczywa do gulaszu;
 • miejsce pokazu: Łukowica plac przy GOK-u /powiat limanowski/ podczas Festiwalu „Smaki Beskidu Wyspowego”.

 

 

b)     Pokazu kuchni regionalnej obejmującego:

 • interaktywny pokaz kuchni regionalnej w czasie trwania imprezy Smaki Beskidu Wyspowego (ok. 3 godz.);
 •  przygotowanie min 100 porcji degustacyjnych różnych dań kuchni regionalnej 
  np. siercioki, moskale;
 • zapewnienie specjalistycznego sprzętu i narzędzi pracy;
 • zapewnienie niezbędnych do pokazu produktów regionalnych z obszaru LSR;
 • zapewnienie obsługi kucharskiej do przyrządzenia i wydania porcji;
 • zapewnienie naczyń i sztućcy jednorazowego użytku do wydania porcji;
 • skomponowanie menu wraz z wykorzystaniem produktów regionalnych;
 • dwie osoby prowadzące pokaz;
 • miejsce pokazu: Łukowica plac przy GOK-u /powiat limanowski/ podczas Festiwalu „Smaki Beskidu Wyspowego”.

 

c)      pokazu kuchni molekularnej, obejmującego:

 • interaktywny pokaz kuchni molekularnej min.2 godz.;
 • omówienie technik wykorzystywanych w trakcie pokazu;
 • przygotowanie min. 100 porcji degustacyjnych różnych dań molekularnych;
 • zapewnienie specjalistycznego sprzętu i narzędzi pracy do kuchni molekularnej;
 • zapewnienie niezbędnych do pokazu produktów regionalnych obszaru LSR;
 • skomponowanie menu z wykorzystaniem produktów regionalnych;
 • dwie osoby prowadzące pokaz;
 • miejsce pokazu: Łukowica plac przy GOK-u /powiat limanowski/ podczas Festiwalu „Smaki Beskidu Wyspowego”.

 

 

d)     pokaz interaktywny carvingu, obejmującego: 

 • kilkugodzinny pokaz rzeźbienia  na żywo, podczas trwania imprezy;
 • wykonanie prac /rzeźb w dyni, arbuzach, cukinii, rzodkiewkach, papai, marchewkach, itp. w tym wykonanie rzeźby z logo imprezy;
 • aranżacja stoiska nawiązująca do regionalnego charakteru imprezy;
 • 2 instruktorzy demonstrujący możliwości i kunszt carvingu;
 • miejsce pokazu: Łukowica plac przy GOK-u /powiat limanowski/ podczas Festiwalu „Smaki Beskidu Wyspowego”.

 

1.2.W ramach przedmiotowego zamówienia Oferent przedstawi łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia.

 

1.3.Zamawiający  nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

2.      WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

2.1. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został wykonany w dniu 02.05.2015 r. w miejscowości Łukowica plac przy GOK-u /powiat limanowski/ podczas Festiwalu „Smaki Beskidu Wyspowego”.

 

3.  WARUNKI PŁATNOŚCI:

Warunki płatności zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą.

 

4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU OFERENTA W POSTĘPOWANIU.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:  

4.1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

4.2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

4.3. Spełnienie warunku określonego w pkt. 4.1. Zamawiający oceni w oparciu o dokumenty dostarczone przez Oferenta; wykaz tych dokumentów określono w pkt. 5 zapytania ofertowego.

4.4. Spełnienie warunku określonego w pkt. 4.2. Zamawiający oceni w oparciu o oświadczenie i dokumenty dostarczone przez Oferenta co określono w pkt. 5 zapytania ofertowego.

4.5. Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

 

5. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ OFERENCI:

5.1. W celu potwierdzenia, że Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5.2. W celu potwierdzenia, że Oferent posiada wiedzę i udokumentowane doświadczenie, należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu elektronicznym oraz załączyć kopie co najmniej 3 dokumentów potwierdzających wiedzę i doświadczenie.

 

6. OPIS PRZEDMIOTU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

6.1. Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza wraz z obowiązującymi załącznikami.

 

7. KRYTERIA OCENY OFERT :

Cena – 100 %

 

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

8.1. Ofertę należy przesłać do biura Zamawiającego – Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”; ul. M.B. Bolesnej 16, 34-600 Limanowa – poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza wraz z obowiązującymi załącznikami.

8.2.  Termin składania ofert upływa w dniu  02.04.2015 r. o godzinie 14.00.

8.3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej www.lgdlimanowa.eu  oraz skontaktuje się z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów.

 

9. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania ofertowego.

 

10.  INFORMACJE DODATKOWE: 

10.1.Oferty, które wpłyną do Biura LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” niekompletne lub po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane; 

10.2.Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani nie zostaną zwrócone dokumenty ofertowe.

 

11. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:

Monika Piaskowy, Tel. 18 533 06 62, e – mail: m.piaskowy@lgdlimanowa.eu

 

 

 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasada konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów, oraz zamieszczone na stronie internetowej celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” do złożenia Zamówienia.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Impreza organizowana w ramach projektu współpracy pt. „Tradycje Beskidu Wyspowego”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER – działanie 421 „Wdrażanie projektów współpracy”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

 

Monika Piaskowy

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?