ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2014
Dotyczy: Opracowanie graficzne, wydruk i dostawa kalendarzy na rok 2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2014

z dn. 24.11.2014

                                                                                             

Dotyczy:  Opracowanie graficzne, wydruk i dostawa kalendarzy na rok 2015

 

 

 

Zamawiający:

 

 

               

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Przyjazna Ziemia Limanowska”

 ul. M.B. Bolesnej 16, 34 – 600 Limanowa

KRS 0000251264

 Regon 120839095  NIP 7372138017

tel. 18 533 06 62 / fax. 18 542 60 25 www.lgdlimanowa.eu

 

 

 1.      SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym opracowaniu graficznym, wydruku i dostawie do siedziby Zamawiającego kalendarzy na rok 2015, według poniższej specyfikacji:

 

1.1.KALENDARZ PIRAMIDKA BIURKOWA

 • Ilość: 1000 sztuk; 
 • Podstawka: format 168mm*380mm: karton 300g, bigowany, druk 4+0;
 • Kalendarium: format 168mm*130mm,: papier kreda matowa 200g: 13 kart: druk całość 4+4;  lakier offset, lakier UV punktowo na wszystkich stronach kalendarzyka, spirala po długim boku;
 • Przygotowanie projektu graficznego, skład na podstawie materiału tekstowo-zdjęciowego przygotowanego przez Zamawiającego,  przygotowanie do druku, druk i dostawa gotowych egzemplarzy do siedziby Zleceniodawcy;

 

1.2.KALENDARZ WIELOPLANSZOWY

 • Ilość: 500 sztuk 
 • Format: B2; 
 • Objętość: 6 kart + 1 karta okładki + plecki (karton do 1/3 wysokości karty); 
 • Środek: kreda matowa, 200 g/m2, druk 4+4, lakier UV punktowo 1+0; 
 • Okładka: kreda matowa, 200 g/m2, druk 4+0, lakier UV punktowo 1+0;   
 • Oprawa: spirala z zawieszką po krótkim boku w kolorze białym, czarnym lub srebrnym – dopasowanym do projektów; 
 • Przygotowanie projektu graficznego, skład na podstawie materiału tekstowo-zdjęciowego przygotowanego przez Zamawiającego,  przygotowanie do druku,
  druk i dostawa gotowych egzemplarzy do siedziby Zleceniodawcy;

 

1.3.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z szatą graficzną i treścią merytoryczną przyjętą przez Zamawiającego.

 

1.4.W ramach przedmiotowego zamówienia Oferent przedstawi łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia wraz z  kosztami dostawy (z opcją wniesienia) do siedziby Zamawiającego. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty kompleksowego opracowania graficznego, wydruku i dostawy do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.


1.5.Kalendarze muszą zostać oznaczone zgodnie z Księgą wizualizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 obowiązującą od dnia 20 lipca 2011 r.


1.6.Zamawiający  nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

 

2.      WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został dostarczony do siedziby Zamawiającego  do  dnia 31.12.2014 r.

 

3.      WARUNKI PŁATNOŚCI:

Przelew z odroczonym terminem płatności (14 dni), na podstawie wystawionej Faktury Vat.

 

4.      OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU OFERENTA W POSTĘPOWANIU.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:  

4.1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

4.2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

4.3. Złoży ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami wskazanymi w pkt 5.

4.4. Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

 

5. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ OFERENCI:

5.1. W celu potwierdzenia, że Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5.2. W celu potwierdzenia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga załączenia skanu/kopii listów referencyjnych w zakresie wykonania kalendarzy, zgodnie z kryterium oceny ofert.  

5.3. W celu dokonania oceny jakościowej przez Zamawiającego,  Zamawiający wymaga przesłania do siedziby Zamawiającego (ul. M. B. Bolesnej 16, 34-600 Limanowa) wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 usług
o podobnym charakterze. Pod pojęciem usług o podobnym charakterze rozumie się graficzne opracowanie, wydanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego kalendarzy wieloplanszowych,  ilustrowanych fotografiami,  drukowanych w pełnym kolorze, ozdobionych lakierem UV,   wydrukowanych na papierze o gramaturze co najmniej 200 g/m².  

5.4. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków  określonego powyżej powoduje, że oferta Wykonawcy nie będzie rozpatrywana.

 

6. OPIS PRZEDMIOTU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

6.1. Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza wraz z obowiązującymi załącznikami.

 

7. KRYTERIA OCENY OFERT :

7.1 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:  

Nr

Nazwa kryterium

Waga

Punktacja

1.

Cena

50%

0 – 50 pkt

2.

Jakość (na podstawie przesłanych usług o podobnym charakterze)

30 %

0 – 30 pkt

3.

Doświadczenie:

– 1-3 listy referencyjne 10 pkt.

– powyżej  4 listy referencyjne 20 pkt.

 

20 %

 

0 – 20 pkt

 

7.2. Wartości punktów w poszczególnych kryteriach będą obliczane w następujący sposób:

 

7.2.1.      W kryterium  „Cena”:

 

                                                              cena najniższej oferty (zł)

 Kryterium cenowe oferty badanej = ————————-   x 100 x 50%

                                                               cena badanej oferty (zł)

 

 


 

7.2.2.       W kryterium „Jakość”:

                                      J

Kryterium „Jakość ” = ————- x 100 x 30%

                                   J max

Gdzie:

J – liczba punktów przyznana badanej ofercie

Jmax – najwyższa punktacja osiągnięta dla tego kryterium wśród złożonych ofert


 

7.2.3.      W kryterium „Doświadczenie”:

– 1-3 listy referencyjne 10 pkt.

– powyżej 4 listy referencyjne 20 pkt.


 

 

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

8.1. Ofertę należy przesłać do biura Zamawiającego – Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”; ul. M.B. Bolesnej 16, 34-600 Limanowa – poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza wraz z obowiązującymi załącznikami. Przykładowe co najmniej 3 usługi (kalendarze wieloplanszowe) należy wysłać lub dostarczyć osobiście na adres Zamawiającego.

8.2.  Termin składania ofert upływa w dniu  28.11.2014r. o godzinie 13.00.

8.3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej www.lgdlimanowa.eu  oraz skontaktuje się z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów.

 

9. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania ofertowego.

 

10.  INFORMACJE DODATKOWE: 

10.1.Oferty, które wpłyną do Biura LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” niekompletne lub po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane; 

10.2. Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani nie zostaną zwrócone dokumenty ofertowe. Na wniosek Wykonawców, których oferty nie zostaną wybrane, Zamawiający zwróci im przykładowe kalendarze dołączone do oferty.

10.3. Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasada konkurencyjności i nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów, oraz zamieszczone na stronie internetowej celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” do złożenia Zamówienia.

10.4. Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiącym jego integralną część jest Wzór Umowy.

 

11. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:

Monika Piaskowy, te. 18 533 06 62, e – mail: m.piaskowy@lgdlimanowa.eu

 

 

 

Monika Piaskowy

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?