Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji konferencji podsumowującej efekty realizacji LSR

Zamawiający: Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA", ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa, tel/fax: (14) 671-40-70, www.cenoma.pl, e-mail: eocenoma@interia.pl   OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: – najem sali konferencyjnej wraz z niezbednym sprzętem, tj. stoły, krzesła, rzutnik, flipchart, nagłośnienie, dostęp do internetu, ipt., na około 12 godzin, w celu przygotrowania sali na konferencję, trwające 12  godzin, oraz doprowadzenie sali do stanu pierwotnego z przed spotkania, – usługa cateringowa dla  50 osób w dniu 24.06.2015 roku na terenie działalności LGD, –  catering obejmuje: serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, mleko lub śmietanka do kawy, cukier, cytryna, ciasto lub ciastko), oraz obiad, składający się z zupy, drugiego dania oraz deseru (proszę podać przykładowe menu). 2. W ramach przedmiotowego zamówienia Oferent przedstawi cenę przedmiotu zamówienia. 3. Wymagany termin realizacji zamówienia nie podlega zmianie oraz negocjacji. 4.  Opis warunków udziału oferenta w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. 4. Opis przedmiotu przygotowania oferty. Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim. Do oferty należy dołączyć cenę zamówienia netto/brutto. 5. Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy dostarczyć do Biura zamawiającego – Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”, Ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa  lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres:  eocenoma@interia.pl 2. Termin składania ofert upływa w dniu 22.06.2014. o godzinie 15:30. W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną o terminowości decyduje data wpływu oferty do Biura LGD. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej, www.cenoma.pl  oraz skontaktuje się z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę  w celu omówienia szczegółów. Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasada konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest zamieszczone na stronie internetowej celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje LGD do złożenia Zamówienia.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?