Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków LGD Gorce-Pieniny

  Zarząd Stowarzyszenia LGD „ Gorce-Pieniny” zgodnie z § 21 Statutu Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”, które odbędzie się w dniu 12 listopada 2015r. o godzinie 16:00 w Remizie OSP w Maniowach. W związku ze zmianą definicji sektorów, prosimy o wypełnienie formularza ZMIANY DANYCH (niżej do pobrania) i dostarczenie do biura LDG najpóźniej do dnia 12-11-2015r. Jednocześnie informujemy, że Władze LGD będą wybierane  spośród członków, którzy złożyli ZMIANĘ DANYCH.  Zarząd Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” zaprasza do Biura LGD w celu zapoznania się z protokołem z Walnego Zebrania Członków II/2015 z dnia 13-07-2015r. oraz projektami uchwał na Walne Zabranie Członków planowane na dzień 12-11-2015r. Tradycyjnie na Walnym Zebraniu Członków będzie można dokonać wpłaty składki członkowskiej.  Proponowany program Walnego Zebrania Członków
1.     Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;2.     Wybór Przewodniczącego Zebrania;3.     Wybór Sekretarza Zebrania;4.     Przedstawienie porządku i przyjcie porządku obrad;5.     Wybór komisji Uchwał i Wniosków;6.     Wybór Komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów;7.     Przyjęcie protokołu nr II/2015 posiedzenia Walnego Zebrania Członków z dnia 13-07-2015r.;8.     Przedstawienie sprawozdania finansowego, bilansu i rachunku zysków i strat za okres od stycznia do  października 2015 rok;9.     Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego, bilansu i rachunku zysków i strat za okres od stycznia do października 2015 rok;10.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia, bilansu i rachunku zysków i strat za okres od stycznia do października 2015 rok;11.   Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia LGD za okres od stycznia do października 2015 rok;12.  Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z pracy Zarządu za okres od stycznia do października 2015 rok;13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” za okres od  stycznia  do października 2015rok; 14.  Przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;15.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny;16.   Przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla ustępującej Rady Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny”;17.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Radzie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”;18.   Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej LGD za okres  od stycznia do  października 2015rok;19.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres  od stycznia do października 2015rok;20.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”;21.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Stowarzyszenia  LGD „Gorce – Pieniny”;22.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”;23.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”;24.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”;25.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Ewaluacyjnego do opracowania Raportu Ewaluacyjnego z Wdrażania Lokalnej strategii Rozwoju za okres od 14.07.2009 do 30.06.2015; Przerwa 10 minut26.   Wybór Zarządu Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce –Pieniny”;27.   Ukonstytuowanie się Zarządu Stowarzyszenia;28.   Wybór Rady Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce –Pieniny”;29.   Ukonstytuowanie się Rady Stowarzyszenia;30.   Wybór Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce –Pieniny”;31.   Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej;32.   Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z czynności Komisji Uchwał i Wniosków;33.   Wystąpienie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia LGD;34.   Sprawy różne;35.   Wolne wnioski;36.   Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.   Zarząd Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” zaprasza do Biura LGD w celu zapoznania się z protokołem z Walnego Zebrania Członków II/2015 z dnia 13-07-2015r. oraz projektami uchwał na Walne Zabranie Członków planowane na dzień 12-11-2015r.
Prezes ZarząduStowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”Krystyna Kubik  

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?