WSPARCIE – TWORZENIE – ROZWÓJ czyli z nową PERSPEKTYWĄ FINANSOWĄ za pan brat

WSPARCIE – TWORZENIE – ROZWÓJ czyli z nową PERSPEKTYWĄ FINANSOWĄ za pan brat
  Uroczyste wręczenie umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność NOWA PERSPEKTYWA – NOWE WYZWANIA – DUŻE PIENIĄDZE W ramach wyżej wspomnianych kategorii będą realizowane m.in. zadania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na wsi (w tym lokalnego przetwórstwa), rozwoju usług turystycznych
i ich promocja, ochrony środowiska, remonty i wyposażenia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, działania edukacyjne podnoszące świadomość proekologiczną i prośrodowiskową, kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów oraz walorów lokalnych. Możliwe będzie także organizowanie przez LGD  konkursów grantowych skierowanych m.in. do organizacji pozarządowych, parafii, stowarzyszeń, w tym Kół Gospodyń Wiejskich. Nadchodząca perspektywa otwiera nowe rozwiązania i możliwości wsparcia, które będą prowadzone przez Stowarzyszenie. Podobnie jak w poprzednim LEADERZE, wspierane będą wszystkie grupy społeczne oraz mieszkańcy gmin członkowskich tj. Bochni, Drwini, Koszyc, Kazimierzy Wielkiej, Nowego Brzeska, Szczurowej i Rzezawy. Szczególną opieką obdarzone zostaną osoby z tzw. grup defaworyzowanych, do których należą kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, bezrobotni do 25 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby bez doświadczenia zawodowego oraz osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu ubóstwa. WSPARCIE – TWORZENIE – ROZWÓJ czyli z nową PERSPEKTYWĄ FINANSOWĄ za pan brat Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2015-2023   OD CZEGO ZACZĄĆ? Przy pisaniu wniosków o pomoc i realizacji operacji należy kierować się zasadami określonymi w dokumentach konkursowych tj.Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, rozporządzeniach, instrukcji wypełniania wniosków, Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” (LSR) oraz dokumentach jej towarzyszących.Dodatkowo należy w wyraźny sposób powiązać cel projektu z jednym celem głównym LSR, przynajmniej jednym celem szczegółowym i przynajmniej jednym przedsięwzięciem. Należy pamiętać, że cel projektu powinien nawiązywać do przewidywanego wpływu realizacji projektu na sytuację wnioskodawcy lub sytuację na obszarze realizacji zadania. Większość działań będzie realizowana w formie naborów wniosków ogłaszanych przez LGD. Będą to konkursy z zakresu przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju infrastruktury społecznej i publicznej, ochrony dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz historycznego obszaru LGD, realizacji projektów grantowych. Wsparcie finansowe trafi do Beneficjentów, którzy w procesie oceny złożonych wniosków wykazali, że najlepiej będą potrafili wykorzystać uzyskane środki. W ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność o pomoc finansową może ubiegać się podmiot będący: osobą fizyczną, osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR. Wysokość wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą kształtuje się na poziomie 50 000,00 zł i nie może być wyższa niż 100% kosztów kwalifikowalnych, czyli kosztów poniesionych. W ramach pomocy, operacja musi zakładać utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne oraz utrzymanie tego miejsca pracy, przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Kolejną grupą beneficjentów mogą być przedsiębiorcy, którzy mogą otrzymać dofinansowanie na rozwijanie działalności gospodarczej w wysokości 100 000 zł, w tym refundacja kosztów kwalifikowalnych (poniesionych) jest na poziomie 60%. Jednocześnie, wymaga się utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne oraz utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 3 lata
od dnia wypłaty płatności końcowej. Istotne jest, aby podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia jej przyznania. Projekty grantowe skierowane są do osób fizycznych, organizacji pozarządowych, jednostek sektora finansów publicznych, osób prawnych, podmiotów ekonomii społecznej oraz kościołów i związków wyznaniowych, a także stowarzyszeń, w tym Kół Gospodyń Wiejskich. W ramach projektu można uzyskać wsparcie w kwocie nie niższej niż 5 000 zł i nie wyższej niż 50 000 zł. W ramach celu drugiego LSR, dla organizacji społecznych dofinansowanie jestna poziomie 100% kosztów kwalifikowalnych, dla pozostałych podmiotów na poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych.
W ramach celu trzeciego, dla organizacji społecznych dofinansowaniena poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych, dla pozostałych podmiotów 50% kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie dla jednostek sektora finansów publicznych wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Projekty inne przeznaczone są dla osób fizycznych, organizacji społecznych, jednostek sektora finansów publicznych, osób prawnych, podmiotów ekonomii społecznej, kościołów i związków wyznaniowych.  Wysokość wsparcia dla wspomnianych podmiotów kształtuje się w kwocie wyższej niż 50 000 zł. W ramach celu drugiego dla organizacji społecznych dofinansowanie na poziomie 100% kosztów kwalifikowalnych, dla pozostałych podmiotów na poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych. W ramach celu trzeciego dla organizacji społecznych dofinansowanie na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych, dla pozostałych podmiotów 50% kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie dla jednostek sektora finansów publicznych wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” planuje przeprowadzić cykl konsultacji w każdej gminie członkowskiej, aby przybliżyć mieszkańcom warunki i sposób realizacji LSR. Planowane terminy konsultacji jak również szczegółowe informacje dotyczące oceny i wyboru operacji, kryteria oceny i procedury wyboru, można znaleźć na naszej stronie internetowej, tj. www.cenoma.pl.
W razie pytań można się z nami skontaktować telefoniczne pod numerem tel. 14 671 40 70, e-mailowo pod adresem: eocenoma@interia.pl, bądź osobiście w biurze LGD: ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?