We wrześniu – zmiany w procedurach wyboru operacji przez LGD

W związku z:1) Podpisaniem w dniu 25 sierpnia br. nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, – w zakładce Legislacja PROW 2014-2020 udostępniliśmy to rozporządzenie
2) Zatwierdzeniem w dniu 30 sierpnia br.  Wytycznej nr 2/1/2016 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,.We wrześniu br Podhalańska LGD będzie dokonywać zmian w zakresie procedur wyboru operacji. Dodatkowo dokonamy doprecyzowania definicji lokalnych kryteriów wyboru aby wykluczyć możliwość dwuznacznej interpretacji niektórych kryteriów.Zmiany w Rozporządzeniu MRiRW w dużej mierze dotyczą przedsiębiorców i osób zainteresowanych otrzymaniem tzw. PREMII na rozpoczęcie działalności.Poniżej najistotniejsze zmiany w rozporządzeniu:Z pomocy na rozwój działalności gospodarczej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywali łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal wykonują tę działalność
Tzw. PREMIA na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest wypłacana w 2 transzach: PIERWSZA tj. 80% premii na wniosek beneficjenta złożony w terminie do 3 miesięcy po podpisaniu umowy przyznania pomocy, jeżeli beneficjent: podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, zgłosił się do ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania działalności, uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje (w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach), których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy.
Druga transza tj. 20% PREMII jest wypłacana na wniosek beneficjenta jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.
Beneficjent PREMII ma obowiązek po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa podjąć działalność gospodarczą we własnym imieniu i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych w pełnym zakresie z tytułu podjętej działalności.
Beneficjenci premii oraz dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej zostaną zobowiązani w umowie przyznania pomocy do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej
Od dnia otrzymania od LGD wniosków o przyznanie pomocy wybranych do realizacji w danym naborze (ocenionych przez Radę LGD) lub w przypadku projektu grantowego i operacji własnej, od dnia jego złożenia w SW, Zarząd Województwa ma 3 miesiące na weryfikację i wezwanie wnioskodawcy do zawarcia umowy lub poinformowanie o odmowie pomocy lub wezwanie do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień.
Beneficjenci operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD (w tym na rozwój działalności) mają obowiązek już w  momencie ubiegania się o pomoc dołączyć do wniosku ostateczną decyzję środowiskową – jeśli dotyczy. Zatem można się spodziewać że pierwsze umowy przyznania pomocy zawierane między beneficjentami a Samorządem Województwa, w ramach naborów wniosków jakie LGD planuje ogłosić w październiku 2016 r. będą podpisywane w marcu/ kwietniu 2017 r.DODATKOWO:W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 1390) informuję, że zmianie uległy formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz instrukcji i umów o przyznaniu pomocy (wersje 2z):1)   na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,2)   na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,3)   na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Wzory ww. dokumentów wraz z instrukcjami ich wypełniania zostały zamieszczone na stronie internetowej ARiMR  (link w zakładce PROW 2014-2020 – Materiały Dla Beneficjentów)

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?