WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW

Ostateczny termin składania wniosków o płatność.

 

WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW

 

W związku z kończącym się procesem wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 informujemy, iż w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które spełniają warunki i tryb przyznawania pomocy dla  działania Odnowa i rozwój wsi oraz dla małych projektówostatecznym i nieprzekraczalnym terminem na złożenie wniosku o płatność jest 31 marca 2015 r. Powyższe wynika z § 3 ust. 1 pkt 3 oraz § 34 pkt 7 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych  warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (Dz. U 2013.1163 t.j.).

W przypadku małych projektów beneficjenci są zobowiązani do złożenia wniosku o płatność w terminie określonym w §7 umowy przyznania pomocy. Termin złożenia wniosku o płatność może zostać zmieniony na wniosek beneficjenta, jednak nie może zostać wyznaczony później niż do dnia 31 marca 2015 r. oraz nie później niż 2 lata od dnia podpisania umowy o przyznanie pomocy.

 

W przypadku projektów spełniających warunki działania Odnowa i rozwój wsi beneficjenci są zobowiązani do złożenia wniosku o płatność w terminie określonym w §7 umowy przyznania pomocy. Termin złożenia wniosku o płatność może zostać zmieniony na wniosek beneficjenta, jednak nie może zostać wyznaczony później niżdo dnia 31 marca 2015 r. oraz nie później niż 24 miesiące od dnia podpisania umowy o przyznanie pomocy w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie, oraz 36 miesięcy w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach.

 

Dodatkowo przypominamy o obowiązku składania ankiet monitorujących dla projektów w których dokonano ostatecznej płatności dotyczących działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013:

  • w zakresie działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  tzw. „małe projekty”: 
    – dla osób fizycznych – pomiędzy 1 stycznia i 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej.
    – dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: najpóźniej do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została ostateczna płatność.
  • w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi”

Zgodnie z zapisami Umowy o przyzanie pomocy Beneficjenci są zobowiązani do złożenia do siedziby Samorządu Województwa Małopolskiego (ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków) wypełniony formularz ankiety monitorującej we wskazanych terminach w Umowie o przyznanie pomocy.

 

Formularz ankiety monitorującej wraz z instrukcją jej wypełniania dla działania małe projekty  do pobrania tutaj.

 

 

 

Monika Piaskowy

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?