WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW ORAZ MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W OPERACJACH

Wnioski należy składać tylko i wyłącznie w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w danym zakresie. Informacja o możliwości wsparcia finansowego, tj. tzw. „ogłoszenie o konkursie”, zostanie zamieszczone min. 14 dni przed rozpoczęciem naboru na stronie internetowej Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”:www.cenoma.pl. Każdy beneficjent, starający się o wsparcie finansowe, musi pamiętać, iż wniosek o wsparcie finansowe podlega kilkufazowej weryfikacji. Pierwsza, jest ocena formalna, a następnie merytoryczna. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności wniosku, prawidłowości wypełnionych pól, ilości oraz kompletności załączników i podpisów. Dodatkowo, sprawdzane są także koszty przedstawione przez beneficjenta w zestawieniu rzeczowo-finansowym, czy nie zostały one zawyżone w stosunku do cen rynkowych. Następnie, jeżeli wynik weryfikacji formalnej jest pozytywny, wniosek podlega ocenie merytorycznej. Rada Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, składająca się z piętnastu osób, sprawdza zgodność operacji z LSR oraz spełnienie kryteriów oceny. Jeżeli wniosek wpisuje się w cele i przedsięwzięcia strategii rozwoju lokalnego, co oznacza, że jest zgodny z LSR, zostaje poddany ocenie spełnienia kryteriów. Aby operacja została wybrana do finansowania, w ramach kryteriów oceny musi otrzymać minimalną ilość punktów, tj. 40% z lokalnych kryteriów horyzontalnych. Następnie jest oceniana, pod względem spełnienia kryteriów premiujących. Jeśli operacja otrzyma odpowiednią ilość punktów i mieści się w budżecie przewidzianym w danym naborze, zostaje podjęta decyzja przez członków Rady o wyborze operacji do finansowania. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia br. wybrane operacje zostają przekazane do Zarządu Województwa, gdzie w terminie 3 miesięcy podlegają dalszej weryfikacji. W przypadku, gdy nie są spełnione warunki przyznania wsparcia, UM informuje beneficjenta o odmowie przyznania pomocy. Natomiast, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, UM wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy. Dodatkowo, wraz z umową podpisywany jest weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Realizacja projektu: Po podpisaniu umowy, beneficjent może zacząć realizację przedsięwzięcia, zgodnie z założeniami we wniosku. Istnieją dwie formy wsparcia: premia zryczałtowana i refundacja. W przypadku operacji w zakresie rozpoczynania działalności przewidziana jest premia zryczałtowana. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach. Pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy, natomiast druga transza obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem. Ponadto, wymaga się, aby wykonanie zakresu rzeczowego było zgodne z biznesplanem, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia beneficjent składa wniosek o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji. Realizacja zadania nie może trwać dłużej niż 2 lata, liczone od dnia zawarcia umowy. W przypadku operacji w zakresie rozwoju działalności, środki finansowe z tytułu pomocy mają formę refundacji i są wypłacane, jeżeli beneficjent zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty przed dniem złożenia wniosku o płatność, zgodnie z warunkami określonymi  w rozporządzeniu i w umowie. Poziom refundacji wynosi max 60% kosztów kwalifikowanych, i stanowi to 100 tys. zł., natomiast, pozostała cześć, min. 40% stanowi wkład własny beneficjenta. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały poniesione od dnia w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014r. oraz zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w biznesplanie operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie. Rozliczenie projektu, czyli złożenie wniosku o płatność: Po zakończeniu realizacji operacji, należy złożyć wniosek o płatność. Dokument ten wraz z załącznikami, należy sporządzić na specjalnym formularzu, zgodnie z instrukcją. Wniosek o płatność składa się w Urzędzie Marszałkowskim albo Samorządowej Jednostce Samorządu Województwa, z którym jest zawarta umowa. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność. Ponadto, wniosek o płatność należy składać wraz  z załącznikami oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez beneficjenta lub osobę upoważnioną. W sytuacji, gdy formularz wniosku o płatność lub załączniki zawierają błędy lub niejasności, podlega on uzupełnieniu lub korekcie w terminie 14 dni. Celem weryfikacji wniosków o płatność jest sprawdzenie kwalifikowalności wydatków, czyli stwierdzenie czy są one niezbędne do wykonania przedsięwzięcia oraz zgodne z przepisami prawa. W całym okresie realizacji przedsięwzięcia, beneficjent powinien informować o czynionych postępach instytucję, która udzieliła wsparcia oraz LGD. Sprawozdania należy przygotowywać na specjalnym formularzu. Należy również pamiętać, że w przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości w trakcie weryfikacji wniosków o płatność, instytucja udzielająca wsparcia ma możliwość podjąć decyzję o kontroli doraźnej przeprowadzonej na miejscu realizacji projektu lub żądać wszelkich dodatkowych dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu w wyznaczonym terminie w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z kosztami kwalifikowanymi.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?