Spotkanie konsultacyjne dotyczące nowwego okresu programowego z włodarzami gmin członkowskich

Spotkanie poprowadziła Pani Prezes Zarządu – Teresa Sznajder, która  omówiła ogólne zasady PROW na lata 2014-2020. Pani Sznajder przedstawiła prezentacje oraz wyjaśniała niezrozumiałe kwestie. Po omówieniu wytycznych dotyczących nowego okresu programowego, P. Prezes przeszła do omówienia kryteriów wyboru lokalnej strategii rozwoju do konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W ramach kryteriów można uzyskać maksymalnie 245 pkt., z których tylko 40 dotyczy sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze objętym LSR, pozostałe kryteria dotyczą samej LGD oraz zapisów i założeń w Lokalnej Strategii Rozwoju. Pani Prezes nadmieniła, że Ministerstwo Rolnictwa wydało podręcznik dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020 na podstawie którego należy pisać LSR. Na spotkaniu omówiono również harmonogram spotkań konsultacyjnych, dotyczących założeń do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR. Spotkanie konsultacyjne dotyczące nowwego okresu programowego z włodarzami gmin członkowskich

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?