Wspólnota Królewskiej Puszczy

 W 2008 roku Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice oraz Wójt Gminy Kłaj podjęli uchwały o powołaniu Lokalnej Grupy Działania do realizacji wspólnych działań w Programie LEADER oś 4 — Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Program budowania partnerstwa ma na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i ich zaanga- żowanie w tworzenie oraz realizację zintegrowanych strategii rozwoju obszarów wiejskich.

» Nasza strategia uwzględnia główne kierunki działania programu czyli:

  • rozwój turystyki,
  • ochronę i promocję środowiska naturalnego,
  • krajobrazu i zasobów historyczno — kulturowych,
  • popularyzację i rozwój produktów regionalnych,
  • zachowanie naturalnego i kulturowego dziedzictwa,
  • stymulowanie świadomości ekologicznej,
  • pobudzenie lokalnej inicjatywy.

Równocześnie jednym z najważniejszych naszych działań będą działania informacyjne, szkoleniowe i pro- mocyjne, nawiązanie współpracy z innymi LGD w kraju i za granicą. Reasumując: poprzez działanie, LGD Wspólnota Królewskiej Puszczy dba o zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynienie się do powstania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacją, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem.

Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. To LGD podejmuje decyzję, jakie działania będą realizo- wane na jej obszarze. Zatem ważne jest aby w jej składzie znaleźli się przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego: rolnicy, kobiety wiejskie, młodzi ludzie i ich stowarzyszenia.

Na walnym zebraniu założycieli 18 października 2008 roku w OSW Leśna Skawica uchwalono statut stowarzyszenia, podjęto uchwałę o przyjęciu nazwy: Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy i utworzono misję: Tworzenie równowagi pomiędzy tradycją a nowoczesnością wokół Królewskiej Puszczy u wrót Krakowa poprzez realizację innowacyjnych projektów dla rozwoju szczęśliwego i kre- atywnego społeczeństwa.

Adres korespondencyjny:

Pl. Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice
Adres biura: Zamkowa 5, 32-005 Niepołomice
tel. 12/250 94 56
fax. 12/281 19 91
e-mail: biuro.lgd@niepolomice.comDyrektor biura:
Grzegorz Leszczyński

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.

Log in with your credentials

Forgot your details?