ProKoPaRa

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa” działa jako Lokalna Grupa Działania (LGD) i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych w tym jednostek samorządu terytorialnego działających niezarobkowo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. LGD jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) z 7 marca 2007
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2007 Nr 64 poz.427), rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. U. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1) oraz statutu Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. W dniu 24.04.2006 r. dokonano rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym /KRS/ pod numerem KRS 000025514.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gmin Koniusza, Pałecznica, Proszowice, Radziemice.

Wizja obszaru LGD „ProKoPaRa”

„Chcielibyśmy, aby w przyszłości obszar ProKoPaRy zachował swój rolniczy charakter, z gospodarstwami ekologicznymi, dobrze rozbudowaną infrastrukturą, z siecią dystrybucji i przetwórstwem, gdzie mogą spokojnie odpocząć zarówno mieszkańcy jak i turyści, w którym ludzie są aktywni – kultywują tradycje, mają dostęp do kultury, w którym żyje się dobrze, i z którym ludzie chcą wiązać przyszłość.”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”

Koniusza 5

32-104 Koniusza

tel. 012 386 94 24

email: prokopara@wp.pl

Strona www: http://www.koniusza.pl/

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.

Log in with your credentials

Forgot your details?