Partnerstwo na Jurze

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” (LGD) powstała w 2008 roku, jako stowarzyszenie trójsektorowe, a w 2009 roku została wybrana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, na podstawie złożonego wniosku, do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i podpisała umowę na dotację zadań zawartych w LSR na kwotę ponad 13 mln zł. W skład Stowarzyszenia wchodzi 5 gmin powiatu chrzanowskiego: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia.

 

mapa1.jpgmapa2.jpgmapa3.jpg

Stowarzyszenie to tworzy grupa osób reprezentujących społeczność Ziemi Chrzanowskiej, zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego, promowania produktów lokalnych, tradycji, zachowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, historycznego i kulinarnego opartego na lokalnych zasobach. Organizacja poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów, pragnie stworzyć lepsze warunki życia dla wszystkich mieszkańców oraz pragnie otworzyć społeczność lokalną na dziedzictwo miejsca, w którym żyje.

LGD pobudza i rozwija grupy formalne i nieformalne – Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, grupy rekonstrukcyjne, przedsiębiorców, rzemieślników, rolników, całe sołectwa i pojedynczych mieszkańców z terenu powiatu chrzanowskiego, do działań, które mają na celu ich aktywizację i integrację, co wpływa na rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy obszaru objętego LSR. Inicjuje cykliczne spotkania we wspólnym gronie, rokrocznie organizując wyjazdy szkoleniowo-aktywizacyjne, promuje teren na wydarzeniach, imprezach, targach oraz przeglądach. Organizuje w ramach marki „Chrzanolandia” wiele wydarzeń kulturalnych, jarmarków, konkursów oraz realizuje projekty mające na celu wzrost zainteresowania kulturą i tradycją regionu.

Na terenie obszaru LSR istnieją tradycje związane z lokalnym rzemiosłem, które są kontynuowane lub odtwarzane poprzez Koła Gospodyń Wiejskich oraz rzemieślników w sołectwach powiatu chrzanowskiego. Są to między innymi: wikliniarstwo, garncarstwo, kowalstwo, rzeźbiarstwo, hafciarstwo, bibułkarstwo. Wytwarzane zdrowe produkty, potrawy, przedmioty z tzw. „duszą” są nie tylko szansą na ratowanie ginących zawodów rzemieślniczych, dawnych wiejskich zabudowań, ale także na rozwój obszarów wiejskich.

Partnerami w działaniach LGD są również szkoły i przedszkola, w których realizowany jest projekt „Szkoła pachnąca tradycją” mający na celu kultywowanie zanikających lokalnych tradycji, zwyczajów, obrzędów oraz ginących zawodów. Przekazywane wiedza, doświadczenie, przeprowadzane warsztaty zachęcają młodych ludzi do zainteresowania się lokalnymi tradycjami i rzemiosłem. Osobami prowadzącymi te warsztaty są członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz rzemieślnicy.

Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami kultury. Na terenie Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie organizuje cykliczne wydarzenie kulturalne „Ziemniaczysko pod Lipowcem” – flagową impreza powiatu chrzanowskiego, podczas której prezentowany jest ogromny dorobek kulturowy powiatu chrzanowskiego: zespoły śpiewacze, taneczne i folklorystyczne, koła gospodyń wiejskich i ich dorobek, rzemieślnicy nauczający arkanów zanikających obecnie zawodów, dania tradycyjne i regionalne oraz obrzędy ludowe. Koła Gospodyń Wiejskich są lokomotywą napędową, a ich zaangażowanie jest magnesem dla uczestników odwiedzających wydarzenie kulturalne.

Organizacja stworzyła markę powiatu chrzanowskiego pod nazwą „Chrzanolandia”, skupiającą największe atrakcje turystyczne gmin tego terenu. Mającą na celu synergię przeróżnych atrakcji adresowanych do turystów, wzmocnienie siły przekazu oferty i przyciągnięcie na ten teren większej liczby turystów.

LGD przyczynia się do rozwoju turystycznego poprzez projekt utworzenia miejscowości tematycznych: Bolęcin. Wioska pod Skałą, Dulowa. Zaginiona Wioska, Zagórze. Wioska u Źródła. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” zwyciężyła w konkursie pt. „Miejscowości tematyczne w Małopolsce” realizowanym przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie i zaprezentowała lokalny potencjał swoich wsi: ludzki, kulturowy, informacyjny i przyrodniczy. Efektem realizacji projektu jest aktywizacja społeczna uczestników oraz propagowanie idei „Miejscowości tematycznych”, która integruje mieszkańców wokół wspólnego pomysłu oraz wpływa na poprawę, jakości życia oraz możliwości rozwoju gospodarczego na tych obszarach.

Działalność w stowarzyszeniach, przynależność do lokalnych i krajowych partnerstw czy sieci współpracy, ukazuje w innym świetle miejsce LGD w powiecie chrzanowskim i pozwala dostrzec bogactwo zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego.

 

Więcej informacji na stronie www.partnerstwonajurze.pl

Lokalna Grupa Działania
„Partnerstwo na Jurze”

ul. Focha 3
32-500 Chrzanów

NIP 628-216-17-85
REGON 120324942
KRS: 0000262087

 

Biuro LGD:
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. od 9:00 – 16:00

tel. kom. 795 456 259

Tel. 32 720 65 02
Fax 32 720 65 01

Adres e-mail biuro@partnerstwonajurze.pl

Strona www: http://www.partnerstwonajurze.pl/

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.

Log in with your credentials

Forgot your details?