Olkusz

15 lipca 2008 r. odbyło się Walne Zebranie Członków, na którym całkowicie zmieniono model działania Stowarzyszenia. Zmiany wówczas dokonywane miały na celu przystosowanie Stowarzyszenia do złożenia wniosku o przyznanie środków finansowych w kwocie niemal 2 mln zł, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zasadniczą rola Stowarzyszenia w tym Programie jest wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju, głównie poprzez przyznawanie dotacji innym podmiotom. Z tego powodu zmieniono Statut Stowarzyszenia, wprowadzono nowy organ Radę Stowarzyszenia. Rada ma szczególne uprawnienia w ramach PROW 2007-2013, ponieważ to ona wybiera operacje, które otrzymają dofinansowanie od Stowarzyszenia. Z uwagi na to ustawodawca położył szczególny nacisk na to, aby w Radzie znajdowały się osoby reprezentujące różne środowiska, z doświadczeniem i kompetencjami w zakresie realizacji podobnych projektów na obszarach wiejskich.

Dodatkowo na Walnym Zebraniu Członków przyjęto regulaminy dla każdego organu Stowarzyszenia. W międzyczasie rozpoczęto przygotowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju, która stanowiła podstawowy dokument i załącznik w oparciu o który, Stowarzyszenie będzie przyznawać dotacje.

!5 stycznia 2009 r. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego złożono wniosek o wybór naszego Stowarzyszenia do realizacji LSR. Po procedurze oceny 42 wniosków złożonych przez 42 Stowarzyszenia LGD z obszaru Małopolski 25 czerwca 2009 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę w sprawie wyboru Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz” dzięki wysokiej ocenie punktowej w rankingu lokalnych grup działania, znalazło się na drugiej pozycji.

Tym samym Stowarzyszenie stało się instytucją wdrażająca Lokalną Strategię Rozwoju na obszarze wiejskim Gminy Olkusz.

 

 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

 

Cel działania:

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizację projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności, oraz stymulowanie powstania nowych miejsc pracy. W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez Samorząd Województwa, Lokalna Grupa Działania wybiera projekty, w ramach środków przyznanych na realizację strategii.

Pomoc:

Pomoc w ramach działania będzie przyznawana na operacje które:

Odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
  • Odnowa i rozwój wsi,
  • Nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi zwanych „małymi projektami”.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz”

 

Pełny adres Biura Stowarzyszenia:

  • Ulica Szpitalna 32, 32-300 Olkusz

 

Kontakt z Biurem Stowarzyszenia:

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.

Log in with your credentials

Forgot your details?