Nad Białą Przemszą

Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” funkcjonuje w formie stowarzyszenia i zgodnie z zapisami jego Statutu jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, którego działanie ukierunkowane jest na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej, realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

W skład Stowarzyszenia wchodzą 4 gminy powiatu olkuskiego: Bolesław, Klucze, Trzyciąż, Wolbrom.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, natomiast nadzór nad jego działalnością sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego.

Siedzibą LGD jest gmina Klucze – ul. Partyzantów 1.

Statutowa działalność Stowarzyszenia obejmuje działania mające na celu wpływanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności ekonomicznej przez mieszkańców tych terenów oraz potencjalnych przedsiębiorców, a także aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk.

Stowarzyszenie dąży do osiągania celów swojej działalności poprzez:

 • opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz podejmowanie i wspieranie działań na
 • rzecz realizacji LSR,
 • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności,
 • wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska,
 • wspieranie rozwoju edukacji dzieci i dorosłych na obszarach wiejskich,
 • wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup
 • i organizacji społecznych, upowszechniania idei demokracji, samorządności i samorządu,
 • działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców,
 • wspomaganie rozwoju kultury, sztuki i sportu,
 • wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności agro- i ekoturystyki oraz infrastruktury
 • turystycznej,
 • ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania
 • lokalnych tradycji i sztuki,
 • wspieranie przedsiębiorczości,
 • przeciwdziałanie bezrobociu,
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
 • inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa,
 • inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych oraz upowszechnianie rozwoju
 • gospodarki społecznej,
 • wspieranie rozwoju działań ukierunkowanych na pozyskanie i zastosowanie alternatywnych
 • źródeł energii,
 • wspieranie zastosowania i rozwoju nowych technologii w różnych dziedzinach życia
 • mieszkańców, w szczególności infrastruktury teleinformatycznej.
 • prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD określonych w prawie polskim i UE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”

ul. Partyzantów 1
32-310 Klucze


adres biura:
Wolbrom, ul. Skalska 20
tel. 32 724 25 23

tel. kom. 694 128 336

w godz. 7.30 – 15.30.

e-mail: lgd@nadbialaprzemsza.org.pl

Strona www: http://www.nadbialaprzemsza.org.pl/

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.

Log in with your credentials

Forgot your details?