Korzenna

Stowarzyszenie „LGD KORZENNA” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych w liczbie 49 i osób prawnych – jednostek samorządu terytorialnego, tj. Gminy Korzenna, działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Lokalna Grupa Działania „LGD KORZENNA” jest partnerstwem trójsektorowym. Sektor gospodarczy reprezentuje 5,9 % członków stowarzyszenia. 29,4 % to przedstawiciele sektora publicznego. Największą grupę, bo 64,7 % stanowi sektor społeczny.

Obszar działania „LGD KORZENNA” obejmuje swym zasięgiem, pokrywając się z jej granicą administracyjną, teren Gminy Korzenna, położonej w powiecie nowosądeckim o łącznej powierzchni 107 km2 i zamieszkałej przez 13 390 mieszkańców.

W 2008 roku Stowarzyszenie opracowało Lokalną Strategię Rozwoju, której głównym celem jest wzmocnienie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców i budowanie potencjału społecznego na terenie Gminy Korzenna.

Cel ten będzie realizowany w 3 głównych kierunkach:

Cel 1: „Rozwój biznesu – mikro, małych i średnich lokalnych przedsiębiorstw”;

Cel 2: „Rozwój produktu regionalnego”;

Cel 3: „Rozwój/ odnowa miejscowości w zakresie komunikacji”.

Wyżej wymienione cele są myślą przewodnią Lokalnej Strategii Rozwoju zatwierdzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Stanowią one główną ideę przyświecającą Stowarzyszeniu które jest jednostką odpowiedzialną za realizację zadań i celów wynikających z utworzonej LSR. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju jest zatem priorytetowym zadaniem Lokalnej Grupy Działania.

LGD KORZENNA
Prezes: Iwona Ruchała
Adres:
Korzenna 342
33-322 Korzenna
Małopolskie
Polska
List: biuro@lgdkorzenna.org.pl
Telefon: +48 18 5211443
Faks: +48 18 4406470
http://www.lgdkorzenna.org.pl

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.

Log in with your credentials

Forgot your details?