Gościniec 4 Żywiołów

Stowarzyszenie „Gościniec” powstało w 2006 roku w ramach realizacji I schematu programu Leader+ zrzeszając przedstawicieli czterech gmin: Lanckorony, Mucharza, Stryszowa i Sułkowic. Stowarzyszenie będąc Lokalną Grupą Działania (LGD) jest podmiotem skupiającym przedstawicieli sektora publicznego, społecznego oraz prywatnego. Inicjatorem powołania LGD była gmina Lanckorona, która przyjęła na siebie w 2005 roku zobowiązanie zbudowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju dla obszaru 4 gmin. W strategii zostały zebrane pomysły mieszkańców 4 gmin tworząc spójną wizję i ciekawy produkt turystyczny obszaru „Gościńca”. Najważniejsze potencjały przyrodniczo-kulturowe gmin, zostały zdefiniowane w nazwach żywiołów przypisanych do gmin: Gmina Sułkowice- Ogień, Lanckorona- Powietrze, Stryszów- Ziemia, Mucharz- Woda.

W 2008 roku decyzje przystąpienia do LGD „Gościniec” podjęła Rada gminy Kalwaria Zebrzydowska, a w sierpniu 2008 z naszego LGD wystąpiła gmina Sułkowice, łącząc się z gminą Myślenice i tworząc LGD „Między Dalinem i Gościbią”. Kalwaria Zebrzydowska wniosła ze ze sobą żywioł Drewna, który zastąpił sułkowicki Ogień.

Stowarzyszenie podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 16. XII 2008 r. rozszerzyło swoją nazwę z „Gościniec” na „Gościniec 4 żywiołów” i ma formułę Lokalnej Grupy Działania (LGD).

Na dzień 31. XII 2008 r. stowarzyszenie „Gościniec 4 żywiołów” skupiało 85 partnerów z gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. 2007 Nr 64 poz.427), rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1) oraz statutu.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.

Log in with your credentials

Forgot your details?