Lokalna Grupa Działania „Dunajec-Biała” inicjuje i realizuje na swoim terenie nowatorskie projekty ukierunkowane na wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych i kulturowych Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego i poprawę jakości życia mieszkańców.

Lokalna Grupa Działania „Dunajec-Biała” to grupa powstała w 2005 roku w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, obejmująca cztery gminy: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn. Siedzibą stowarzyszenia jest Zakliczyn. W jej skład wchodzą mieszkańcy, przedstawiciele urzedów gmin, przedsiębiorstw i organizacji działających na terenie LGD „Dunajec-Biała”.

Na początku 2006 roku przeprowadzono szereg spotkań, podczas których opracowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich dla terenu LGD. W rezultacie spośród czterech priorytetów ustalonych dla bieżącej edycji programu LEADER+, wybrano dwa wiodące tematy strategii:
1) Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych,
2) Poprawa jakości zycia na obszarach wiejskich.

W ramach tematu pierwszego, działania LGD Dunajec-Biała skoncentrowały się na promocji lokalnych walorów turystycznych. W odbywających się w Krakowie targach agroturystycznych, agroturyści z 4 gmin wystawiali pod patronatem LGD „Dunajec-Biała” swoje wyroby oraz prezentowali oferty wypoczynku dla turystów.

W 2007 roku LGD zorganizowała również szereg imprez promujących teren jej działania. Były to:
1) Dożynki oraz Pokaz Drużyn i Orkiestr Strażackich w Wojniczu,
2) Święto Fasoli w Zakliczynie
3) Święto Odzyskania Niepodległości w Łowczówku
4) Festyn Rzemiosła i Folkloru w Ciężkowicach

W ramach tematu drugiego LGD Dunajec-Biała zorganizowała szereg bezpłatnych kursów, podczas których mieszkańcy mogli nabyć nowe kwalifikacje. Przez cały czas LGD świadczy także bezpłatne usługi doradcze.

Głównymi celami LGD Dunajec-Biała są prace nad cmentarzami wojennymi i szlakami bojowymi z okresu I Wojny Swiatowej, produktów lokalnych obszaru działania LGD, odbudowy wież obserwacyjnych i budowy żywego skansenu. Ważnym zadaniem jest również opracowanie i ożywienie szlaków pieszych, rowerowych, konnych i narciarskich oraz edukacyjnych które połączą tereny całej LGD. Ważnym dla stowarzyszenia zadaniem jest także zacieśnienie współpracy z pozostałymi polskimi i zagranicznymi Lokalnymi Grupami Działania. Stowarzyszenie LGD Dunajec-Biała zostało wybrane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 708/09.

Budżet na wdrażanie Osi IV Leader wynosi 7 117 320,00 zł z czego:

  1. a) 342 300,00 zł na działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  2. b) 593 594,50 zł na działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw
  3. c) 3 578 260,32 zł na działanie Odnowa i Rozwój Wsi
  4. d) 1 064 285,18 zł na działanie Małe projekty.
  5. e) 1 539 180,00 zł na funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizację oraz wdrażanie projektów współpracy

Główne cele w ramach których będzie się skupiało funkcjonowanie lgd Dunajec-Biała w latach 2007-2013 to:

Rozwój turystyki bazującej na walorach przyrodniczych i kulturowych regionu Dunajec-Biała
Różnicowanie działalności gospodarczej obszaru Dunajec-Biała w oparciu o produkty lokalne i rzemiosło
Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego obszaru Dunajec-Biała
Rozwój potencjału ludzkiego obszaru Dunajec-Biała