Dolina Soły

25 czerwca 2009 roku Urząd Marszałkowski w Krakowie ogłosił informację, iż Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” została zakwalifikowana do dofinansowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Gwarantuje to, iż nasza LGD w najbliższych latach będzie mogła rozdysponować pomiędzy lokalne podmioty 9 854 896 złotych dotacji na realizację projektów, które wpisują się w założenia stworzonej przez członków LGD Lokalnej Strategii Rozwoju.

O wspomniane wyżej środki mogą starać się podmioty z terenu gmin Kęty, Brzeszcze, Oświęcim i Chełmek, ponieważ taki obszar Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” obejmuje swym zasięgiem. Dotacje są przeznaczone głównie na projekty realizowane na obszarach wiejskich.

Cała pula dotacji została podzielona na cztery typy operacji:

  • „Odnowa i rozwój wsi” – działanie, w którym o środki będą mogły aplikować przede wszystkim gminy oraz stowarzyszenia posiadające status OPP, na realizację inwestycji na wsiach. Na dofinansowanie projektów w ramach tego działania zarezerwowano kwotę ok. 5 mln 600 tysięcy złotych.
  • „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – działanie, którego celem jest wsparcie projektów rozwojowych podejmowanych przez mikroprzedsiębiorców działających na obszarach wiejskich oraz dla tych, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą na wsiach. Na dotacje dla przedsiębiorców zaplanowano kwotę ok. 1 mln. 660 tysięcy złotych.
  • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – działanie skierowane do rolników, nastawione na wspieranie projektów, których celem jest dywersyfikacja działalności podmiotu w kierunku branż niezwiązanych z rolnictwem. Na to działanie zarezerwowano kwotę ok. 880 tysięcy złotych.
  • „Małe projekty” – działanie, w ramach którego o środki będą mogli ubiegać się niemal wszyscy (organizacje, grupy nieformalne, a nawet osoby fizyczne) na niewielkie operacje z maksymalnym dofinansowaniem na poziomie 25 000 złotych. Na dofinansowanie małych projektów, które ogólnie mówiąc mają służyć rozwojowi społeczności lokalnej, przewidziano ok. 1 mln. 670 tysięcy złotych.

Zadaniem Lokalnej Grupy Działania jest organizacja i promocja konkursów na dofinansowanie w ramach opisanych wyżej działań, bezpłatna pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosków oraz wybór projektów, które zostaną skierowane do dofinansowania.

Aby nasza LGD została wybrana przez Urząd Marszałkowski do zarządzania wdrażaniem funduszy, musiała spełnić wiele wymogów formalnych gwarantujących rzetelność i obiektywizm podczas oceny złożonych projektów. W tym celu członkowie Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły” wybrali 24 osobową Radę LGD złożoną w równej części z przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego z obszaru wyżej wymienionych gmin, która jest odpowiedzialna za wybór projektów.

Decyzja Urzędu Marszałkowskiego, który wniosek LGD „Dolina Soły” ocenił na trzynastym miejscu wśród 42 LGD w Małopolsce pozwala wierzyć, że nasze Stowarzyszenie jest należycie przygotowane do pełnienia planowanej dla siebie roli, tj. organizacji i promocji naborów wniosków o dofinansowanie projektów, bezpłatnej pomocy beneficjentom w przygotowywaniu wniosków, prowadzenia naborów i ocenę wniosków, wybór operacji, które zostaną dopuszczone do dofinansowania.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”

Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim
Biuro Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Telefon 33 – 843 60 28
biuro@dolinasoly.eu

Strona www: http://www.dolinasoly.eu

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.

Log in with your credentials

Forgot your details?