Brama Beskidu

Lokalną Grupę Działania „Brama Beskidu” tworzą dwie sąsiadujące ze sobą gminy: Podegrodzie i Stary Sącz leżące na terenie województwa małopolskiego w powiecie nowosądeckim. Gminy partnerskie zajmują łącznie powierzchnię 165 km2 i zamieszkiwane SA przez 34 068 osób.
Granicą pomiędzy obiema gminami jest rzeka Dunajec, na której zbudowano dwa mosty łączące gminy partnerskie. Obie gminy z racji spójności terytorialnej i usytuowania w pobliżu Miasta Nowego Sącza maja bardzo dobre układy komunikacyjne. Obszar objęty LSR zaliczany jest do terenów podgórskich o wysokim udziale użytków rolnych oraz niskim udziale lasów. Południowa część LGD położona jest w Beskidzie Sądeckim. Najwyższym punktem na obszarze LGD jest szczyt Radziejowej 1 262m npm.
Na obszarze LGD Brama Beskidu odkryto jedne z najstarszych wczesnośredniowiecznych śladów osadnictwa w Karpatach. Podegrodzie i pobliskie Naszacowice to kolebki osadnictwa na Sądecczyźnie, a Stary Sącz jednym z najstarszych miast Małopolski, siedzibą sanktuarium Świętej Kingi. Jednolitość kulturowa gmin partnerskich przejawia się min.
W kultywowaniu tradycji: zwyczajów, obrzędów, oraz w przenikaniu się kultury i wzajemnym czerpaniu z dorobku poprzednich pokoleń. Wspólne tradycje kulturalne wyrażają się w zachowaniu stroju ludowego Lachów Sądeckich podkreślającego lokalna tożsamość.
Gminy partnerskie leżą na obszarze atrakcyjnym turystyczne, duża ilość miejsc widokowych, położenie w czystym, ekologicznym środowisku naturalnym stwarza korzystne warunki dla rozwoju eko- i agroturystyki.
Zrównoważony rozwój gmin partnerskich oparty jest na drobnej wytwórczości, handlu i usługach oraz na rolnictwie. Szans na rozwój obu gmin poza wspomniana agroturystyką należy upatrywać w szeroko rozumianych tzw. „przemysłach” czasu wolnego.
Prawdziwym bogactwem obszaru LGD są ludzie mieszkańcy silnie identyfikujący się ze swoją małą ojczyzną.

Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”

Mostki 86,  33-340 Stary Sącz

(+48) 18 547 66 80 e-mail: biuro@bramabeskidu.pl
Strona www: http://www.bramabeskidu.pl

 

Jan Migacz – Prezes Zarządu

e-mail: jan.migacz@umig.stary.sacz.pl

Patrycja Pierzchała – Dyrektor biura

e-mail: pp@bramabeskidu.pl

Dorota Krajewska – Pracownik administracyjny

e-mail: db@bramabeskidu.pl

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.

Log in with your credentials

Forgot your details?