Plan włączenia społeczności

W celu zapewnienia oddolnego charakteru opracowywanego dokumentu Strategii Rozwoju  Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) planuje się szeroką partycypację przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego oraz mieszkańców z każdej z gmin wchodzących w skład LGD. Oddolne podejście zapewni zdefiniowanie potrzeb i problemów lokalnej społeczności. Opracowanie LSR zostanie podzielone na 6 Etapów (5 etapów kluczowych oraz etap VI kończący i podsumowujący proces opracowania dokumentu). Podmiotem odpowiedzialnym za końcowe opracowanie LSR i koordynację wszystkich prac będzie Zespół ds. LSR, w skład którego wejdą przedstawiciele 3 sektorów (publiczny, gospodarczy, społeczny) oraz mieszkańcy. Do przeprowadzenia i opracowania niezbędnych analiz i ekspertyz zatrudniony zostanie zewnętrzny ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie. Zapewnienie maksymalnego udziału społeczności lokalnej w tworzeniu LSR odbywać się będzie poprzez zastosowanie zróżnicowanych metod partycypacji społecznej.  W Etapie I dotyczącym w szczególności analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR przeprowadzone zostaną warsztaty otwarte w każdej gminie LGD z udziałem przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego, publicznego i mieszkańców, wykonane zostanie badanie ankietowe oraz przeprowadzony zostanie wywiad grupowy.  Kolejnym II Etapem będzie określenie celów i ustalenie ich hierarchii. Na tym etapie przeprowadzony zostanie otwarty konkurs na projekty do realizacji w ramach LSR poprzez udostępnienie formularza fiszki projektowej i konsultacje indywidualne z autorami fiszek, wykonany zostanie także wywiad grupowy. Cele zostaną omówione również w trakcie spotkań organizowanych w ramach I Etapu opracowywania dokumentu.  Etap III to poszukiwanie rozwiązań stanowiących sposoby realizacji Strategii, w trakcie którego prowadzone będą badania ankietowe oraz zorganizowany zostanie kolejny wywiad grupowy.  W Etapie IV polegającym na formułowaniu wskaźników realizacji LSR ponownie wykonane zostanie badanie ankietowe i wywiad grupowy.  W celu identyfikacji grup docelowych stanowiących Etap V opracowywanego dokumentu przeprowadzone zostaną warsztaty otwarte w każdej z gmin należących do LGD oraz wywiad grupowy.  Etap VI to przede wszystkim podsumowanie procesu partycypacji i tworzenia dokumentu, w trakcie którego przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w ramach prowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz zorganizowany zostanie wywiad grupowy.  Ponadto na wszystkich Etapach opracowywania LSR zastosowane zostaną dwie dodatkowe metody partycypacji: konsultacje za pośrednictwem strony internetowej LGD z wykorzystaniem formularzy zgłaszania uwag dostosowanych w zależności od etapu opracowywania Strategii oraz partycypacyjność poprzez media społecznościowe oraz dostępność „online” pracownika LGD. Na formularzach ankiet i fiszki projektowej zamieszczone zostaną loga UE, PROW 2014 – 2020, Programu LEADER.  Dodatkowo w informacjach na stronie internetowej stowarzyszenia zamieszczone zostanie logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Na wszystkich etapach zastosowane zostaną co najmniej 4 metody partycypacji, łącznie planuje się organizację 6 wywiadów grupowych oraz 8 spotkań gminnych, przeprowadzone zostaną 3 badania ankietowe.  Uczestnicy spotkań zostaną każdorazowo poinformowani o współfinansowaniu LSR ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  Każdy z 6 Etapów kończyć się będzie posiedzeniem Zespołu ds. LSR, który przeanalizuje zebrany materiał oraz przygotuje dokument końcowy.  Zarząd Stowarzyszenia LGD Gorce-Pieniny   Operacja pn. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej www.leadergorce-pieniny.pl na potrzeby przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia LGD Gorce-Pieniny na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020Plan włączenia społecznościPlan włączenia społecznościPlan włączenia społeczności

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?