PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI W BUDOWĘ LSR

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI W BUDOWĘ LSR
Szanowni Państwo, Rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do nowej perspektywy finansowej PROW 2014 – 2020. Do Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” przystąpiły dwa nowe samorządy: Gmina Laskowa oraz Miasto Limanowa. Pozwoli to na szersze funkcjonowanie naszej organizacji w nowym okresie programowania, a gminom członkowskim i mieszkańcom obszaru umożliwi korzystanie z dotacji na realizację inwestycji i innych przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się z planem włączenia społeczności w budowę LSR.

 

 

OPIS PRZYGOTOWANIA LSR: 

W celu zapewnienia oddolnego charakteru opracowywanego dokumentu Strategii Rozwoju  Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) planuje się szeroką partycypację przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego oraz mieszkańców z każdej z gmin wchodzących w skład LGD. Oddolne podejście zapewni zdefiniowanie potrzeb i problemów lokalnej społeczności. Opracowanie LSR zostanie podzielone na 6 Etapów (5 etapów kluczowych oraz etap VI kończący i podsumowujący proces opracowania dokumentu). Podmiotem odpowiedzialnym za końcowe opracowanie LSR i koordynację wszystkich prac będzie Zespół ds. LSR, w skład którego wejdą przedstawiciele 3 sektorów (publiczny, gospodarczy, społeczny) oraz mieszkańcy.

Do przeprowadzenia i opracowania niezbędnych analiz i ekspertyz zatrudniony zostanie zewnętrzny ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie. Zapewnienie maksymalnego udziału społeczności lokalnej w tworzeniu LSR odbywać się będzie poprzez zastosowanie zróżnicowanych metod partycypacji społecznej.

Na Etapie I dotyczącym definiowania potrzeb i problemów przeprowadzone zostaną warsztaty otwarte w każdej gminie LGD z udziałem przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego, publicznego i mieszkańców, wykonane zostanie badanie ankietowe oraz przeprowadzony zostanie wywiad grupowy.

Kolejnym II Etapem będzie określenie celów i ustalenie ich hierarchii. Na tym etapie przeprowadzony zostanie otwarty konkurs na projekty do realizacji w ramach LSR poprzez udostępnienie formularza fiszki projektowej i konsultacje indywidualne z autorami fiszek, wykonany zostanie także wywiad grupowy. Cele zostaną omówione również w trakcie spotkań organizowanych w ramach I Etapu opracowywania dokumentu.

Etap III to poszukiwanie rozwiązań stanowiących sposoby realizacji Strategii, w trakcie którego prowadzone będą badania ankietowe oraz zorganizowany zostanie kolejny wywiad grupowy.

W Etapie IV polegającym na formułowaniu wskaźników realizacji LSR ponownie wykonane zostanie badanie ankietowe i wywiad grupowy. W celu identyfikacji grup docelowych stanowiących

Etap V opracowywanego dokumentu przeprowadzone zostaną warsztaty otwarte w każdej z gmin należących do LGD oraz wywiad grupowy.

Etap VI to przede wszystkim podsumowanie procesu partycypacji i tworzenia dokumentu, w trakcie którego przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w ramach prowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz zorganizowany zostanie wywiad grupowy. Ponadto na wszystkich Etapach opracowywania LSR zastosowane zostaną dwie dodatkowe metody partycypacji: konsultacje za pośrednictwem strony internetowej LGD z wykorzystaniem formularzy zgłaszania uwag dostosowanych w zależności od etapu opracowywania Strategii oraz partycypacyjność poprzez media społecznościowe oraz dostępność „online” pracownika LGD. Na wszystkich etapach zastosowane zostaną co najmniej 4 metody partycypacji, łącznie planuje się organizację 6 wywiadów grupowych oraz 18 spotkań gminnych, przeprowadzone zostaną 3 badania ankietowe. Każdy z 6 Etapów kończyć się będzie posiedzeniem Zespołu ds. LSR, który przeanalizuje zebrany materiał oraz przygotuje dokument końcowy.

 

 

 

Monika Piaskowy

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?