Matryca LSR – konsultacje społeczne

 Mieszkańcy obszaru LGD Gorce-Pieniny,
Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do Matrycy (formularz uwag do pobrania zamieszczony niżej). Wypełniony formularz prosimy:·      przesłać drogą elektroniczną na adres: www.leader-gorce-pieniny.pl, wpisując w tytule maila:  „Konsultacje społeczne – matryca LSR”,·      lub przesłać pocztą tradycyjną na adres 34-450 Krościenko n/D, Rynek 32 z dopiskiem „Konsultacje społeczne – matryca LSR”.·      lub przesłać dostarczyć do biura LGD w Krościenku n/D, Rynek 32  Termin nadsyłania wypełnionego dokumentu upływa 9 listopada. Wyjaśnienie pojęć użytych w Matrycy:Cel ogólny – odwrócenie dalekosiężnych, negatywnych następstw problemów, które wynikają z diagnozy obszaru LSR zawartej w analizie SWOT. Cel ogólny stanowi efekt szerszego oddziaływania rezultatu osiągnięcia celu szczegółowego dla grupy docelowej i jej otoczenia.
Cel szczegółowy – odnosi się do precyzyjnie zdefiniowanych w obszarze LSR problemów. Jest to cel bezpośredni, który stanowi odzwierciedlenie problemu grupy docelowej i który jest osiągany poprzez wykorzystanie bezpośredniego efektu dostaw, robót i usług.
Przedsięwzięcie – działanie złożone, wielopodmiotowe, pakiety komplementarnych operacji, stanowiące propozycję rozwiązania problemu.
Wskaźnik – pomiar osiągniętego celu, zmobilizowanych zasobów, osiągniętego efektu, miernik jakości lub zmienna kontekstowa. Inna definicja wskaźnika brzmi: obserwowalne zjawisko lub cecha, którego zaobserwowanie pozwala określić z wystarczająco wysokim prawdopodobieństwem o wystąpieniu badanego zjawiska lub posiadaniu określonej cechy, co świadczy o tym, że osiągnięcie wskaźnika oznacza, że osiągnięto cel lub zaszło dane badane zjawisko.
Wskaźniki realizacji przedsięwzięć – wskaźniki produktu Wskaźnik produktu – jak sama nazwa wskazuje mierzy fizyczne efekty (produkty usług, dostaw lub robót budowlanych), będące wynikiem realizacji pojedynczych operacji składających się na przedsięwzięcia. Fizyczny efekt (produkt) pojawia się natychmiast po zrealizowaniu każdego pojedynczego projektu (to co zostało dostarczone lub otrzymane w wyniku realizacji operacji, np. boisko, plac zabaw, szkolenie dla mieszkańców, warsztaty, impreza masowa, koncert, nowa działalność gospodarcza, ścieżka rowerowa, wyremontowana świetlica itp.) w wyniku zaangażowania zasobów (głównie finansowych). Bazując na powyższych przykładach wskaźniki produktu mogą być sformułowane odpowiednio: „liczba wybudowanych / przebudowanych boisk sportowych (lub szerzej: obiektów sportowych)”; „liczba wybudowanych / przebudowanych placów zabaw (lub szerzej: miejsc rekreacji dla dzieci)”; liczba godzin przeprowadzonych szkoleń dla (nazwa grupy dla której prowadzono szkolenia)”; „liczba godzin przeprowadzonych warsztatów (doprecyzowanie)”; liczba zorganizowanych imprez masowych”; liczba zorganizowanych koncertów”; „liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych”, „liczba km. wybudowanych ścieżek rowerowych”; „liczba wyremontowanych / wybudowanych świetlic (lub szerzej budynków pełniących funkcje kulturalne”; itp. Wskaźniki realizacji celów szczegółowych – rezultatem tj. miarą osiągania celów szczegółowych będzie sposób wykorzystania produktów (dóbr, usług dostarczonych w związku z realizacją przedsięwzięć), przez grupę docelową dla której były one przeznaczone. Zatem wskaźnikami rezultatu będą bezpośrednie i natychmiastowe efekty operacji, zmiany, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia operacji. W zależności od sposobu sformułowania, wskaźnik rezultatu może mierzyć: 1) stan statyczny – np. „liczba osób, które ukończyły szkolenie i zdały egzamin (uzyskały certyfikat); liczba osób korzystających z nowo wybudowanych obiektów, itp., 2) stan dynamiczny – zmianę w odniesieniu do stanu początkowego (postęp, dynamikę), np. wzrost liczby turystów, odwiedzających odrestaurowany zabytek, wzrost liczby użytkowników zmodernizowanej drogi itp. Wskaźniki realizacji celów ogólnych – W LSR należy zaplanować także wskaźniki oddziaływania. Zadaniem wskaźników oddziaływania jest dokonanie oceny osiągnięcia celów ogólnych strategii. Wskaźniki oddziaływania dotyczą co do zasady zmian w danych makroekonomicznych i makrospołecznych i mają pokazać poprawę stanu, lub zmniejszenie zjawisk negatywnych w obrębie całej LGD, a nie wyłącznie w grupie docelowej – jak to było w przypadku wskaźników rezultatu. Wskaźniki oddziaływania to konsekwencje danej operacji wykraczające poza bezpośrednie i natychmiastowe efekty, dotyczące bezpośrednich beneficjentów oraz adresatów znajdujących się w otoczeniu.
Zarząd Stowarzyszenia LGD Gorce-Pieniny

Matryca LSR - konsultacje społeczne

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?