"LSR w 2016" – Kampania informacyjna

Stowarzyszenie Dolina Karpia rozpoczyna wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia. Dnia 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wicemarszałek Stanisław Sorys wręczył przedstawicielom Stowarzyszenia, Panu Franciszkowi Sałaciakowi – Prezesowi, oraz Pani Katarzynie Solarskiej – Przewodniczącej Radzie Stowarzyszenia, umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Stowarzyszenie Dolina Karpia pozyskało fundusze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, które będzie realizować w ramach trzech kategorii: wsparcia dla społeczności lokalnych, współpracy i aktywizacji. Nowością będzie organizowanie przez LGD  konkursów grantowych skierowanych głównie do organizacji pozarządowych.

W ramach realizacji LSR 50% środków (tj. 8 725 000 PLN)  przeznaczono na cel związany z rozwojem gospodarczym regionu Doliny Karpia. Cel ten będzie realizowany poprzez dwa cele szczegółowe, przy czym jeden z nich skierowany będzie wyłącznie dla osób z sektora rybackiego a drugi dla wszystkich osób chcących założyć działalność gospodarczą lub rozwinąć już istniejącą.


CO 1 Rozwój gospodarczy małych miast oraz terenów wiejskich

CS 1.1 Zwiększenie konkurencyjności sektora rybackiego
P 1.1.1 Modernizacja lub innowacyjność w podmiotach sektora rybackiego (800 000 PLN)
P 1.1.2 Poprawa potencjału sprzedażowego podmiotów rybackich (1 000 000 PLN

CS 1.2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości
P 1.2.1 Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich (3 600 000 PLN)
 
P 1.2.2 Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (2 425 000 PLN)
 
P 1.2.3 Poprawa potencjału w zakresie przetwórstwa lub dystrybucji lokalnych produktów (900 000 PLN)

 

Kolejnym celem LSR jest wzmocnienie dziedzictwa regionalnego oraz oferty spędzania wolnego czasu. Będzie on realizowany poprzez dwa cele szczegółowe, przy czym pierwszy z nich skupi swe działania na poprawie aktywności społecznej mieszkańców, a drugi na zwiększeniu atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia. Cele te będą realizowane poprzez przedsięwzięcia infrastrukturalne oraz projekty miękki.

CO 2 Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów czasu wolnego
CS 2.1 Poprawa aktywności społecznej mieszkańców
P 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań (1 975 000 PLN)
P 2.1.2 Organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu (300 000 PLN)

P 2.1.3 Integracja społeczna mieszkańców poprzez wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego (775 000 PLN)

CS 2.2 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia
P 2.2.1 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarach rybackich (4 025 000 PLN)
P 2.2.2 Spójna i widoczna oferta turystyczna Doliny Karpia (733 000 PLN)

P 2.2.3 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego (450 000 PLN)

 

Trzecim, i ostatnim celem LSR jest poprawa bezpieczeństwo ekologicznego Doliny Karpia poprzez realizację przedsięwzięć przez osoby z sektora rybackiego przeciwdziałających kłusownictwu i chroniących gospodarstwa rybackiego przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych.

 

CO 3 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz wykorzystanie ekologii dla rozwoju
CS 3.1 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Dolinie Karpia

P 3.1.1 Ochrona akwenów i infrastruktury wodnej Doliny Karpia przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych oraz działalności zwierząt i ludzi (600 000 PLN)

gdzie CO – cel ogólny, CS – cel szczegółowy, P – przedsięwzięcie

 

Cieszymy się bardzo z wyboru naszej LSR, tym bardziej, że jako jedyna grupa w Małopolsce będziemy realizować strategię dwufunduszową. W tym miejscu dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w proces tworzenia strategii. Ponad 17 mln złotych zostanie przeznaczonych na realizację projektów dla mieszkańców obszaru 7 gmin (Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator). Już wkrótce ruszamy z naborami… – mówi Prezes Stowarzyszenia, Pan Franciszek Sałaciak.

Planowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie

 

Szczegółowe informacje na temat wdrażania LSR, zakresu wparcia czy terminów naborów dostępne są w biurze Stowarzyszenia Dolina Karpia mieszczącym się w Zatorze przy ul. Rynek 2, na stronie: www.dolinakarpia.org, w poszczególnych Urzędach Gmin oraz na ich stronach www, a także w miarę możliwości na tablicach informacyjnych oraz w prasie lokalnej.

 

Zapraszamy na konsultacje i doradztwo

 

Pracownicy Stowarzyszenia Dolina Karpia udzielają bezpłatnych porad  potencjalnym beneficjentom w siedzibie biura od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 oraz pod wskazanym numerem telefonu.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?