Kryteria wyboru operacji – konsultacje społeczne

 Mieszkańcy obszaru LGD Gorce-Pieniny,Trwają ostatnie prace nad dokumentem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Kryteria wyboru operacji są elementem LSR według którego oceniane będą wnioski złożone na realizację operacji w ramach wdrażania LSR. Od przyjętych kryteriów oraz przypisanych do nich liczby punktów- określenia ważności zależy, jakie wnioski zostaną wybrane do realizacji. Prosimy o przypisanie wag od 1 do 5 dla przedstawionych kryteriów wyboru operacji, z zachowaniem zasady 5 – kryterium bardzo istotne, 1 – kryterium mało istotne. Wypełniony formularz prosimy:·      przesłać drogą elektroniczną na adres: www.leader-gorce-pieniny.pl, wpisując w tytule maila:  „Konsultacje społeczne – kryteria wyboru operacji”,·      lub przesłać pocztą tradycyjną na adres 34-450 Krościenko n/D, Rynek 32 z dopiskiem „Konsultacje społeczne – matryca LSR”.·      lub przesłać dostarczyć do biura LGD w Krościenku n/D, Rynek 32  Termin nadsyłania wypełnionego dokumentu upływa 8 grudnia.Kluczowe kwestie w zakresie formułowania kryteriów wyboru operacji Kryteria wyboru operacji powinny być: 1) obiektywne, 2) niedyskryminujące, 3) przejrzyste, 4) powiązane z diagnozą obszaru, 5) bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji , które przyczyniają się do osiągania określonych w LSR wskaźników produktu i rezultatu, 6) mierzalne, a w przypadku kryteriów jakościowych powinny zawierać szczegółowy opis podejścia do ich oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia; w przypadku kryteriów mierzalnych należy jasno określić wymogi konieczne do uzyskania danej liczby punktów nie tylko w odniesieniu do maksymalnej wartości; w przypadku kryteriów jakościowych konieczne jest wymaganie od każdego członka pisemnego uzasadnienia przyznanej liczby punktów, 7) kryteria posiadają dodatkowe opisy/definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi wątpliwości, 8) dookreślone w zakresie minimalnych i maksymalnych wartości wraz z opisaniem zasad przyznawania punktów w przedziale minimum – maksimum, 9) zasady ustalania lub zmiany kryteriów są przejrzyste.  W przypadku gdy LGD planuje premiować wybór operacji o wkładzie własnym przekraczającym intensywność pomocy określoną w poszczególnych programach w tym rozdziale należy opisać sposób w jaki będzie to premiowanie realizowane. Zarząd Stowarzyszenia LGD Gorce-Pieniny

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?