Konsultacje społeczne analizy SWOT obszaru Śliwkowego Szlaku – wersja robocza

Konsultacje społeczne analizy SWOT obszaru Śliwkowego Szlaku – wersja robocza

Konsultacje społeczne analizy SWOT obszaru Śliwkowego Szlaku – wersja robocza

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza do zapoznania się z wersją roboczą analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) dla obszaru Śliwkowego Szlaku przeprowadzoną w trakcie spotkań konsultacyjnych w gminach: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju. Informacje zawarte w analizie pochodzą od przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańców. Wersja robocza analizy SWOT została zaakceptowana przez Zespół ds. Opracowania LSR.

Zachęcamy do przekazywania swoich uwag i sugestii do analizy SWOT, dzięki którym zamieszczona w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 analiza, będzie odzwierciedlała realne potrzeby mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku.

Uwagi do analizy SWOT można: przesyłać na adres Stowarzyszenia: biuro@nasliwkowymszlaku.pl, pocztą tradycyjną na adres biura: Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”, 32-861 Iwkowa 468, złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub w Urzędach Gmin za pośrednictwem członków Zespołu ds. Opracowania LSR do 2 listopada 2015 r. Dziękujemy za aktywny udział w procesie konsultacji.

Robocza wersja analizy SWOT

Definicje:

Mocne strony – Czynniki wewnętrzne pozytywne, silne strony, atuty danego obszaru. Cechy wyróżniające obszar LSR od innych obszarów np. sąsiadujących np. tereny pod inwestycje, położenie geograficzne, dobre warunki do rozwoju turystyki.

Słabe strony – Czynniki wewnętrzne negatywne, słabe strony danego obszaru, będące konsekwencją ograniczeń zasobów np. niewystarczająca infrastruktura turystyczna, niska przedsiębiorczość mieszkańców.

Szanse – Czynniki zewnętrzne pozytywne, szanse, korzystne tendencje w otoczeniu zewnętrznym danego obszaru, które właściwie wykorzystane mogą stanowić impuls rozwojowy np. rozwój turystyki, rozwój przedsiębiorczości.

Zagrożenia – Czynniki zewnętrzne negatywne, zagrożenia, niekorzystne tendencje w otoczeniu zewnętrznym, które mogą być barierą dla rozwoju obszaru np. konkurencja sąsiednich obszarów, spowolnienie gospodarcze skutkujące brakiem zainteresowania obszarem inwestycyjnym.

Dane Zespołu ds. Opracowania LSR

Analiza SWOT obszaru Śliwkowego Szlaku- Lokalna Grupa Działania

Informacje dotyczące kontaktu z członkami Zespołu ds. Opracowania LSR

Konsultacje społeczne analizy SWOT obszaru Śliwkowego Szlaku – wersja robocza

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?