Badanie ankietowe dotyczące Procedury monitorowania i ewaluacji LSR oraz Planu komunikacji

Badanie ankietowe dotyczące Procedury monitorowania i ewaluacji LSR oraz Planu komunikacji

Badanie ankietowe dotyczące Procedury monitorowania i ewaluacji LSR oraz Planu komunikacji

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza mieszkańców 7 gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym procedury monitorowania i ewaluacji LSR oraz Planu komunikacji w ramach przygotowania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Prosimy o wypełnianie ankiety do 15 grudnia 2015 r. Ankieta dostępna jest pod linkiem: LINK.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia: tel. 14 68 44 549, e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl.

Słowniczek pojęć użytych w ankiecie

Monitoring – to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji strategii w aspekcie finansowym i rzeczowym, którego celem jest uzyskanie informacji zwrotnych na temat skuteczności i wydajności wdrażanej strategii, a także ocena zgodności realizacji operacji z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami.

Ewaluacja – to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu, działania (eksperymentu) bądź obiektu (programu komputerowego, programu nauczania, rozwiązania technicznego) z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia. Jednym z głównych celów ewaluacji jest ocena rzeczywistych lub spodziewanych efektów realizacji danej interwencji publicznej.

Plan komunikacji – opis celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji (komunikatów) na linii LGD – społeczności lokalne, których LGD zamierza używać na poszczególnych etapach wdrażania LSR.

Badanie ankietowe dotyczące Procedury monitorowania i ewaluacji LSR oraz Planu komunikacji

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?