31 stycznia 2015 r. upływa…

31 stycznia 2015 r. upływa...

 

 

 

W imieniu Samorządu Województwa przypominamy o konieczności złożenia do 31 stycznia 2015 roku ankiety monitorującej, dla działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – "małe projekty" zgodnie z zamieszczoną poniżej instrukcją:

ZALECENIA OGÓLNE
1. Beneficjent czytelnie wypełnia niebieskim lub czarnym kolorem wyłącznie białe pola ankiety. W sytuacji, kiedy dane pole w ankiecie, będące polem tekstowym, nie dotyczy Beneficjenta, należy wstawić kreskę, chyba że w Instrukcji podano inaczej.

2. Wypełniony formularz ankiety monitorującej należy złożyć do siedziby samorządu województwa, z którym została zawarta umowa przyznania pomocy, w terminie:

  • dla osób fizycznych – pomiędzy 1 stycznia i 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej.

Przykład:
Data otrzymania ostatecznej płatności – 15 marca 2009 r.
Termin złożenia ankiety monitorującej – od 1 stycznia 2011 r. do 31 stycznia 2011 r.

  • dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: najpóźniej do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została ostateczna płatność.

Przykład 1:
Data otrzymania ostatecznej płatności – 15 marca 2009 r.
Koniec roku obrotowego – 30 czerwca 2009 r.
Termin złożenia ankiety monitorującej – najpóźniej po 30 dniach roboczych licząc od 30 czerwca 2010 r.
Przykład 2:
Data otrzymania ostatecznej płatności – 30 sierpnia 2009 r.
Koniec roku obrotowego – 30 czerwca 2010 r.
Termin złożenia ankiety monitorującej – najpóźniej po 30 dniach roboczych licząc od 30 czerwca 2011 r.

3. W polu „numer umowy” należy wpisać numer umowy przyznania pomocy.

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW ANKIETY
I. DANE BENEFICJENTA
Należy wypełnić odpowiednie pola, zgodnie ze stanem faktycznym.
Pkt 1 – „numer identyfikacyjny” – należy podać numer producenta, nadany przez ARiMR przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

II.WSKAŹNIKI MONITOROWANIA
II. Wskaźniki monitorowania

W tabeli należy podać (z podziałem według płci i wieku) liczbę utworzonych stałych jak i sezonowych miejsc pracy, które zostały utworzone w ramach realizacji operacji lub jako bezpośredni wynik realizacji operacji, w okresie pomiędzy zawarciem umowy a dniem złożenia ankiety.

Liczba stałych miejsc pracy – liczba wszystkich miejsc pracy, które istnieją (istniały) 12 miesięcy i powyżej, utworzonych w okresie od momentu zawarcia umowy przyznania pomocy do końca roku kalendarzowego / obrotowego, za który sporządzana jest ankieta (roku następującego po roku, w którym otrzymana została płatność ostateczna). Dane należy podawać w liczbie osób (w liczbach całkowitych).

Liczba sezonowych miejsc pracy – liczba wszystkich miejsc pracy, które istnieją (istniały) poniżej 12 miesięcy (np. w sezonie letnim), utworzonych w okresie od momentu zawarcia umowy przyznania pomocy do końca roku kalendarzowego / obrotowego, za który sporządzana jest ankieta (roku następującego po roku, w którym otrzymana została płatność ostateczna). Dane należy podawać w liczbie osób (w liczbach całkowitych).

 Do pobrania:

1. Instrukcja wypełniania ankiety

2. Ankieta

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?