14 grudnia Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

 

W związku z koniecznością podjęcia ważnych decyzji związanych m.in. przyjęciem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, obejmującej lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o niezawodne uczestnictwo. Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość wzięcia udziału w Walnym Zebraniu zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i udzielone osobie będącej członkiem Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Prezentacja projektu LSR na lata 2014-2020.
5. Przyjęcie regulaminu Rady Stowarzyszenia.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Dokonanie zmian w składzie Rady Stowarzyszenia.
8. Przyjęcie LSR na lata 2014-2020.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie Walnego Zebrania.
Jednocześnie zwracamy się do osób, zamierzających kandydować do Rady Stowarzyszenia o wypełnienie załączonej poniżej ankiety, która pozwoli ustalić kwalifikacje i niezbędne doświadczenie, przynależność do danego sektora (publicznego, gospodarczego, społecznego) a także określić ewentualne powiązania z grupą interesów. Jest to niezbędne z uwagi na konieczność dokonania takiej weryfikacji przez LGD zarówno przed wyborem składu organu decyzyjnego, jak i na każdym etapie wyboru operacji. Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 2 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., które nakazuje zapewnienie wyboru operacji bez dominacji jakiejkolwiek grupy interesu w organie decyzyjnym i unikania konfliktu interesów. Oznacza to, że na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie może posiadać więcej niż 49 % praw głosu (dotyczy to reprezentantów wszystkich sektorów). Ponadto konieczne jest każdorazowo na etapie głosowania zachowanie parytetu sektorowego, oznaczającego, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru operacji pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.
Dokumenty oraz ankietę należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia do piątku, 11 grudnia 2015 roku.

ANKIETA DLA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY STOWARZYSZENIA „KWARTET NA PRZEDGÓRZU”

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………
Miejsce zamieszkania ………………………………………………………………………….
Data urodzenia …………………………………………………………………………………
Wykształcenie …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Wykonywany zawód ………………………………………………………………………….
Aktualne miejsce pracy ………………………………………………………………………
Od kiedy jest członkiem Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” ………………………….
Przynależność do sektora/sektorów LGD (publiczny, gospodarczy, społeczny, osoba fizyczna) …………………………………………………………………………………………………..
Pełnione funkcje w organach władzy publicznej oraz jednostkach samorządu terytorialnego
…………………………………………………………………………………………………..
Działalność w innych stowarzyszeniach ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Doświadczenie związane z realizacją projektów UE ………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Doświadczenie związane z działalnością w LGD (pełnione funkcje) …………………………
…………………………………………………………………………………………………..

Data i podpis

……………………………………………

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?